تحلیل تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی بر پایه عدالت اجتماعی شهری مطالعه موردی محلات زیتون کارمندی و کوی یوسفی(فاطمیه) شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

جغرافیا،علوم انسانی،آزاد اسلامی واحد اهواز،اهواز،ایران

چکیده

زمینه و هدف: در قرون اخیر رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه همراه با رویکردی عینی به توسعه، بر نابسامانی های عینی و ذهنی شهرهای جهان سوم افزوده است.پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی بر پایه عدالت اجتماعی شهری مطالعه موردی محلات زیتون کارمندی و کوی یوسفی(فاطمیه) شهر اهواز،انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی  تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری49719نفر ساکن در محلات زیتون کارمندیو کوی فاطمیه در سال 1395می باشد. نمونه گیری تصادفی به طوری که حجم نمونه از هر دو محله برداشت شده است. به منظور انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر طبق آن حجم نمونه380 نفر بدست آمد.  برای تحلیل از  آزمونT و همبستگی پیرسون  استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهددر محله کوی فاطمیه میانگین شاخص کالبدی- فیزیکی 2.63 و برای زیتون کارمندی 3.78 ،در بعد اقتصادی میانگین محله کوی فاطمیه 3.68 و زیتون کارمندی 3.79 ،است. نتایج حاکی از آن است که توجهات عمده در نحوه­ی پخش منابع توسعه، و در نظر گرفتن عدالت در بهره­مندی، و عدم توجه و سرمایه گذاری در یک مکان خاص که این موضوع این امر را نشان می­دهد که همه­ی این شاخص­های در صورت توجه درست به آنها می­تواند در روند توسعه­ی پایدار محلات مورد مطالعه و کلاَ توسعه پایداری شهر تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of quality of life indicators based on urban social justice, a case study of Zaytoun Karmanani and Koi Yousefi neighborhoods (Fatimia) in Ahvaz city.

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahdar
Geography, Humanities, Azad Islamic, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose
In recent centuries, the rapid growth of urbanization in developing countries, along with an objective approach to development, has added to the objective and mental disorders of third world cities. The present study aims at the comparative analysis of quality of life indicators based on urban social justice, a case study of the neighborhoods of Zeitoun Karmanani and Koi Yousefi (Fatimieh) city of Ahvaz has been completed.
Research Methodology
According to the nature of the subject and the goals for which this research is planned, this research is descriptive-analytical and belongs to the category of applied research. The statistical population is 49719 people living in Zaytoun neighborhoods, Karmaniyu Koi, Fatemiyah in 2015. Random sampling so that the sample size is taken from both neighborhoods. In order to select the sample size, Cochran's formula was used, according to which the sample size was 380 people. T-test and Pearson correlation were used for analysis.
Discussion and results
The findings show that in Koi Fatemiye neighborhood, the average physical-physical index is 2.63 and for Zaytun Karmanani is 3.78. In the economic dimension, the average of Koi Fatemiyeh neighborhood is 3.68 and Zaytun Karmanani is 3.79.
Conclusion
The results indicate that the main attention in the way of distributing the development resources, and considering the justice in the benefit, and the lack of attention and investment in a specific place, which shows that all These indicators, if properly paid attention to, can be effective in the process of sustainable development of the studied neighborhoods and the overall development of the city's sustainability

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • social justice
  • Zaytoun Karmanani
  • Koi Yousefi (Fatimia)
  • Ahvaz city
آذرآیین، شرف(1400) تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: نواحی شهر گرگان، مجله جغرافیا و روابط انسانی، شماره 13، تابستان، صفحات 98-82
ایمان،محمد تقی و جهانگیری حیدری،سهیلا(1399)بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهری شهروندان منطقه 14 شهر اصفهان،مطالعات جامعه شناسی شهری،دوره 10، شماره 36، پاییز، صفحات 28-1
بحرینی، سید حسین، (1389)،فرایند طراحی شهری،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم
بشیریه، حسین(1375) اندیشه هایک، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره102 و 104.دوره10
پارسی، حمیدرضا، (1381). شناخت محتوای فضای شهری. مجله هنرهای زیبا، شماره 11، تهران،صفحات 49-41
پیران،پرویز،رفیعیان،مجتبی،رضائی،میثم و دهقان،هما(1395)شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نهادهای اجتماعی در مدیریت هر چه بهتر محلات؛ نمونه موردی: محلات واقع در شهر فردوسیه - شهرستان شهریار، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ،شماره 25، سال هفتم، تابستان ،صفحات 1-22
حبیبی،داود،رحمانی،ابوالفتح،کسایی، افسانه و افتخاری یوسف آباد، سید جمشید(1397)کنکاشی پیرامون مولفه های اثرگذار در ایجاد حس تعلق به مکان در فضاهای شهری(با تاکید بر مولفه های کالبدی و محیطی)،پژوهش های مکانی – فضایی،سال دوم، شماره سوم،صفحات68-80
حسینی، سید فخرالدین و سلطانی، مهرداد(1397)،تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین دوره معاصر) . مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی ­ماهنامه باغ نظر، شماره 15.خرداد  صفحات 28-15
حکیمی، محمد رضا(1376)، حقوق و عدالت، نقد و نظر،شماره2و3، بهار و تابستان، صفحات 57-34
خادمی،امیرحسین،(1390)،ارزیابی ومکان یابی فضای سبز شهری با استفاده ازGIS (نمونه موردی: شهرآمل)، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دامن دباغ،صفیه و سجادیان،ناهید(1400)مطالعه تطبیقی نقش مکان در اثرگذاری عوامل اقتصادی در نشاط شهروندان محلات شهر اهواز، مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، دوره،2 شماره ،4 شماره پیاپی ،6 زمستان،صفحات 94-69
ربانی،رسول(1382). جامعه شناسی شهری، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم.
رضوانی،محمدرضا،متکان،علی اکبر، منصوریان،حسین، ستاری، محمدحسین،(1388)،توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (شهر نورآباد، لرستان)، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری ، سال اول، شماره دوم،صفحات110-87
زارعی،جواد(1397)تبیین الگوی مدیریت یکپارچه بازآفرینی شهری پایدار بافتهای فرسوده مطالعه موردی:­کلانشهر اهواز، رساله جهت دریافت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،به راهنمایی دکتر محمدعلی فیروزی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سرور، هوشنگ. کاشانی اصل، امیر. صالحی ساریخان بیگلو، وحید. افضلی گروه، زهرا(1396) سنجش بازار سرپوشیده اردبیل به لحاظ برخورداری از مؤلفه های پویایی فضای شهری، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هشتم، شماره 30،صفحات64-51
سمیرا،شاهین(1400) ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهرک منظریه خمینی شهر)، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی،دوره 10، شماره 40(پیاپی40)رمستان،صفحات122-101
سمیرا،شاهین(1400) ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهرک منظریه خمینی شهر)، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی،دوره 10، شماره 40(پیاپی40)رمستان،صفحات122-101
سمیعی،مرسده،رفیعی،حسن،امینی،مصطفی،اکبریان،مهدی،(1389)،سلامت اجتماعی ایران: تعریف اجماع مدارتا شاخص شواهد مدار،مسائل اجتماعی ایران،سال اول،شماره 8،صفحات51-31
شاهی آقبلاغی،عارف، زنگنه،­یعقوب، خدابنده لو،حسن و درودی­نیا،عباس(1395).سنجش شاخص های کیفیت محیط شهری (مطالعه ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) ، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره هفتم، شماره ی بیستم و ششم، زمستان. صفحات 72-54
شبستر،محسن،زارع،الهام و احمد پور،ایوب(1394).پخشایش کاربریهای تجاری و خلق محلات مسکونی پایدار (نمونه موردی: محله مسکونی دروس)،معماری شهر پایدار،سال سوم/شماره دوم،پاییز و زمستان،صفحات46-33
صفر علی زاده،اسماعیل،اکبری،مجید، بوستان احمدی،وحید و موسوی،سید چمران(1401) بررسی شاخص های سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری" نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و دوم، شماره 66،پاییز،صفحات123-105
فتحی،سروش(1391). تحلیلی بر روابط اجتماعی در فضای شهری پایدار، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم/شماره چهارم/پاییز
قدیری،محمود،حکمت نیا،حسن و سیف الهی،مریم (1400) تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری­(مطالعه ی موردی: شهر کوهبنان)" پژوهش­های جغرافیای انسانی(پژوهش­های جغرافیایی)، دوره 53، شماره2، تابستان، صفحات 426-409
ماجدی، حمید، منصوری، الهام، حاجی احمدی، آذین، (1390). باز تعریف فضای شهری مطالعه موردی محور ولیعصر تهران. نشریه مدیریت شهری. شماره  27 بهار و تابستان. صفحات283-263
معاونت نوسازی شهرداری منطقه یک( 1401)، معرفی اجمالی منطقه یک شهرداری اهواز، محلات منطقه یک
منابی،علی(1399)پراکنش فضایی تخلفات ساختمانی و عوامل مؤثر بر آن در شهر اهواز،پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش: آمایش سرزمین، به راهنمایی دکتر سعید ملکی، دانشگاه شهید چمران
میرزایی،سعید(1396)مفهوم لغوی عدالت در حقوق،کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی،شهریور
Capolongo, S., Lemaire, N., Oppio, A., Buffoli, M., Roue Le Gall, A (2016). Action planning for healthy cities: the role of multi-criteria analysis, developed in Italy and France, for assessing health performances in land-use plans and urban development projects. Epidemiol Prev, No.40, pp.257-64
Glebovaa, I., & Khabibrahmanovab, R. (2014). Life quality evaluation in the million-plus population cities of Russia: Results of empirical research. Procedia Economics and Finance, 14, 236 – 242
Harpham.Trudy& et al,(2001), Healthy city project in developing countries:The first evaluation, south bank university,London,SW8,2JZ,UK
Lambiri,Dionysia,(2006),Quality of life in the Economic and urban Economic Literature, JEL classification: R00,131,R12
Pal, A.K, Kumar,U.C,(2005),Quality of life concept for the evaluation of societal development of rural community in west bangal, india, Rural Devolopment, vol. xv,no2
Smith, C., Levermore,G.,(2008), Designing urban spaces and building to improve sustainability and quality of life in a warmer word, Social Indicators Research 40