اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کریم حسین زاده دلیر

استاد دانشگاه تبریز دکتری مطالعات شهری و منطقه ای

dr_k_dalirtabrizu.ac.ir

سردبیر

دکتر سعید ملکی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

lite.scu.ac.ir/~malekis
malekisscu.ac.ir
09351410707
0000-0001-6884-4259

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی فیروزی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

scholar.google.com/citations?user=ahIkRtAAAAAJ&hl=en
m.alifirooziscu.ac.ir
06133330011-19
0000-0009-5811-7058

h-index: 5  

دکتر حمیدرضا وارثی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ac.ir/~h.varesi
h.varesigeo.ui.ac.ir

دکتر محمدحسین سرائی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir
31232092
0000-0003-3449-3969

h-index: 7  

دکتر احمد پور احمد

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

geography.ut.ac.ir/en/~apoura
apouraut.ac.ir

h-index: 9  

دکتر عیسی ابراهیم زاده

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
05431136792
0000-0002-9953-1295

h-index: 10  

دکتر مسعود صفایی پور

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

safaee_pscu.ac.ir

دکتر رسول قربانی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.gorbani
ghorbani.rasoultabrizu.ac.ir
041-3392274

دکتر یارمحمد قاسمی

استاد و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام دکتری جامعه شناسی فرهنگی

ya_ghasemi2004iu.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

rms.umz.ac.ir/~slotfi/en/
s.lotfiumz.ac.ir
09112122854
0000-0001-6467-0642

دکتر حسین غضنفرپور

استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه ای، گردشگری

ma1380uk.ac.ir
+983431322409
0000-0003-3562-1336

دکتر علی اکبر عنابستانی

استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani
anabestanium.ac.ir
+98(21)2990-5624
0000000314615893

h-index: 8  

دکتر میرنجف موسوی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ایران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
m.mousaviurmia.ac.ir
0000-0002-4814-5351

h-index: 12  

دکتر حسین نظم فر

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

uma.ac.ir/cv.php?cv=299&url_title=Hossein-Nazmfar&print=1&rewrite_url=1&mod=scv
nazmfaruma.ac.ir
0000-0002-5958-5256

فرزانه ساسان پور

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

sasanpourkhu.ac.ir
09122852186
0000-0001-6204-7806

دکتر عباس علی پور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک

aivan31ih.ac.ir

دکتر سعید امانپور

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

amanpourscu.ac.ir

دکتر مجید گودرزی

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

m.goodarziscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr Saied Pirasteh

Department of Surveying and Geoinformatics, Faculty of Geosciences and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, Xipu Campus, Chengdu 611756, China Geological Hazards and Disasters

www.geoime.ca/
s2pirastuwaterloo.ca
+14(16)835- 5930
0000-0002-6799-0286

h-index: 20  

Dr Soheil Sabri

Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration in The University of Melbourne Urban Analytics

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/690462-soheil-sabri#
soheil.sabriunimelb.edu.au
-

h-index: 11  

ویراستار ادبی

دکتر مختار ابراهیمی

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری زبان و ادبیات فارسی

lite.scu.ac.ir/en/~m.ebrahimi
dr.ebrahimi1345scu.ac.ir
06133330011-19

ویراستار ارشد

مریم ابراهیمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

maryamebrahimii860scu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

سجاد ملایی قلعه محمد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

sajad.molaistu.ac.ir
09369495429

مدیر اجرایی

فهیمه فدائی جزی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

f-fadaeijazistu.scu.ac.ir
0000-0003-4649-8951

مدیر داخلی

هوشنگ مرادی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ho-moradistu.ac.ir
0000000180731249

مدیر علمی و اجرایی

مهناز حسینی سیاه گلی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

m.hoseini6768stu.ac.ir