کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
کاربست تئوری زمینه گرایی در طراحی ورودی شهرکرمانشاه از سمت همدان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 23-42

اردلان حسینی؛ کیومرث حبیبی


بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 55-76

محمدرئوف حیدری فر؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ مهناز حسینی سیاه گلی