کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
واکاوی علل ناکامی شهرهای جدید در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 135-156

غلامرضا جهان محمدی؛ مهدی قرخلو؛ زهرا احمدی


تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه‌ی موردی: استان بوشهر)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-16

توران احمدی؛ یحیی جعفری؛ ابراهیم رحیمی


بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 55-76

محمدرئوف حیدری فر؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ مهناز حسینی سیاه گلی