بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام ،ایلام، ایران

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، رشته مدیریت جهانگردی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران

چکیده

شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه ­های گردشگران با هدف ارائه خدمات درخور و مناسب به آن ها از مهم ترین روش ­های بخش ­بندی در بازار این صنعت است. گردشگری سلامت یکی از حوزه­ هایی است که می­تواند نقش به سزایی در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید. دریاچه ارومیه، یکی از بهترین جاذبه­ های گردشگری در چارچوب طبیعی و کنش گران انسانی محسوب می ­شود که می­ توان از طریق شناخت قابلیت­ ها و ترسیم راهبردهای آینده، با اتکاء به این جاذبه گردشگری، زمینه رشد و صنعت گردشگری و توسعه منطقه ­ای را در ابعاد متفاوت، با نگرشی در چارچوب پایداری منابع در این منطقه مهیا کرد و این مهم با شناسایی انگیزه های گردشگران بهتر محقق می­ گردد. بنابراین شناسایی انگیزه­ های گردشگران سلامتی دریاچه ارومیه هدف اصلی پژوهش حاضر را در بر می­ گیرد. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق گردشگران ورودی به شهر ارومیه تشکیل می ­دهد که 384 نفر از آن ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه علیزاده ثانی و همکاران (با آلفای 925/0) است که بین حجم نمونه به روش خوشه ­ای توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی در نرم­افزار SPSS انجام شد. یافته­ ها نشان داد که 8 عامل انگیزشی رانشی؛ کسب دانش و درمان بیماری ها، افزایش ارتباطات، تفکر و گرفتن مشاوره زندگی، به دنبال آرامش، افزایش چرخه اجتماعی، دیدن مناظر گوناگون، تمدد اعصاب و شناخت سایر فرهنگ­ ها و 4 عامل انگیزشی کششی دسترسی آسان و راحت و تنوع، ماجراجویی، تاریخ و فرهنگ و رخدادها و فعالیت­ ها به عنوان مهم ترین عوامل انگیزشی در بین گردشگران سلامتی دریاچه ارومیه شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Motivational Factors of Health Tourism in Lake Urmia

نویسندگان [English]

  • Pakzad Azadkhani 1
  • Akram Imanfard 2
  • Azam Soltani 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Bakhtar Ilam University, Ilam, Iran
2 MA Student, Tourism Management, Department of Geography & Urban Planning, Bakhtar Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Investigating and analyzing motivations of tourists are some of the most important sections in tourism industry with the purpose of giving appropriate services to the travelers. Health tourism is a type of tourism which plays a main role in tourism development. Lake Urmia is one of the best tourist attractions from natural and adventurous view. Therefore, we can provide the conditions for the growth of tourism and regional development in different aspects with an approach of resource conservation if we recognize the potential of this area and make strategies for future. In order to do it better, it’s required to recognize the motivations of the tourists. So, the main aim of this paper is to investigate the motivations of tourists in Lake Urmia. The population of research includes all the travelers to Urmia City that 384 of them were chosen as the sample by the table of Krejcie and Morgan. The data was gathered by the use of questionnaires (with 0.925 Cronbach’s Alpha) of Alizadeh Sani et al. The questionnaires were given to the tourists by Cluster Sampling Method. To analyze the data, Confirmatory Factor Analysis was done in SPSS software. The findings reveal that 8 repulsive motivational factors of gain of knowledge and cure for diseases, increase of communications, thinking and taking advice, pursuit of peacefulness, increase of social cycle, sightseeing, meditations and getting to know with other cultures and also 4 attracting motivational factors of easy and various access to services, adventures, history and culture, and events and activities are recognized as the most important motivational factors among health tourist of Lake Urmia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • Motivation
  • Impulsive and Attracting Factors
  • Lake Urmia
Akbari, M., Tajzadeh Namin, A., (2014), Motivations and Limitations of Tourists in Traveling to Shiraz, Bi-Quarterly Journal of Social Tourism and Studies, 2 (4): 68-51.
Arabshahi Karizi, A., Arianfar, M. (2013) Health Tourism and Medical-Medical Tourism Capabilities in Iran, Tourism Space Quarterly, 3 (9): 152-133.
Azman, I., Kim, L. and Chan, J. (2010). Health and Spa Tourism Business: Tourists’ Profiles and Motivational Factors. Health, Wellness and Tourism: healthy tourists, healthy business?, Proceedings of the Travel and Tourism ResearchAssociation Europe, Annual Conference, 1-3 September, Budapest, Hungary: 9-25.
Bansal, H. and Eiselt, H.A. (2004). Exploratory research of tourist motivations and planning, Tourism Management, 25: 387-396.
Bayat S, Hoseini Hasheminejad D, Bod M. (2017). Attracting Factors Identification of Medical Tourists in Hospitals of Tehran City. Journal of Hospital. 16 (1): 35-53
Chan, J.K.L. and Baum, T. (2007). Motivation factors of ecotourists in ecology accommodation: the push and pull factors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(4): 349-364.
Chun, K. S. (1989): Understanding recreational travellers motivation, attitude and satisfaction, The Tourist Review, 44, (1): 3–7.
Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification. Tourism Management, 34: 1–13.
Crompton, J.L. (1979). Motivations for pleasure vacation, Annals of Tourism Research, 6(4): 408-424.
Dadourkhani, F., Ghasemi, Y., Shokravi, N. (2012), Strategic analysis of tourism development based on the ecological potential of Urmia Lake based on SWOT technique, Quarterly Journal of Wetland Ecobiology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch,  3 (12): 1 -13.
Dann, G.M.S. (1977). Anomie, Ego-Enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research , 4(2):81-94.
Davis, B. and Sternquist, B. (1987). Appealing to the elusive tourist: An attribute cluster strategy, Journal of Travel Research, 25(4):25–32.
Ebrahimpour, H., Roshandel Arbatani, T. (2011). A Survay of Factors Influencing on ‎Tourism based on Expects and Conceptions and Gap Analysis (Case Study: Sareien Tourism City in Ardabili). Journal of Business Management, 3(2), 1-22.
Gartner, W. (1993). Image Formation Process. In: Uysal, M. and Fesenmaier, D. (1993). Communication and Channel Systems in Tourism Marketing, Haworth Press, New York: 191–215.
Golshiri, Z., Roknodineftekhari, A., Pourtaheri, M. (2015). Modeling of Health Tourism Development in Rural Areas of Iran (Hot Springs). Journal of Tourism Planning and Development, 3(11), 11-32.
Hassanpour, M., Azizi, A. (2014), A comparative study of the situation of medical tourism in Iran and the world in order to develop product development strategies, Secretariat of the specialized commissions of the Iran Chamber.
Health Tourism In Iran. [online]. Health Tourism In Iran. 2009. Available at: http://tosea.iran.ir/?id=1695[Accessed Sep 2009]
Hsu, T.K., Tsai, Y.F. and Wu, H.H. (2009). The preference analysis for tourist choice of destination: A case study of Taiwan. Tourism Management, 30: 288-297.
Iso Ahola, S.E. 1982. Towards a Social Psychology Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder, Annals of Tourism Research, 9(2): 256-262.
Izadi M., Ayoobian A., Nasiri T., Joneidi N., Fazel M., Hosseinpourfard M. J.. (2012). Situation of health tourism in Iran opportunity or threat. Journal of Military Medicine. 14 (2): 69-75
Jang, S., and Wu, C.E. (2006). Seniors’ travel motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese seniors, Tourism Management, 27(2): 306-316.
Kim Liên, Phan Thị, (2010), Tourist Motivation and Activities A Case Study of Nha Trang,Vietnam. Master Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, The Norwegian College of Fishery Science University of Tromso, Norway & Nha Trang University, Vietnam.
Kim, S. and Lee, C. (2002). Push and pull relationships, Annals of Tourism Research, 29(1):257-260.
Kim, S.S., Lee, C. and Klenosky, D. B. (2003). The influence of push and pull factors at Korean national parks, Tourism Management, 24: 169-180.
Konu, H., Tuohino, A. and Komppula, R. (2010). Lake-Wellness – A practical example of a New Service Development (NSV) concept in tourism industry. Journal of Vacation marketing, 16 (2): 125-139.
Kucukkurt, M. (1981). Factors affecting travel destination choice: An expectancy theory framework for studying travel behavior, Dissertation, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York.
Morovati Sharifabadi A, Asadian Ardakani F. (2014). A Model for Health Tourism Development Using Fuzzy TOPSIS and Interpretive Structural Modeling in Yazd Province. Journal of Health Administration. 17 (55) :73-88
Mak, A.H.N., Wong, K.K.F. and Chang, R.C.Y. (2009). Health or Selfindulgence? TheMotivations and Characteristics of Spa-goers, InternationalJournal of Tourism Research, 11(2):185-199.
Mak, J. and Moncur, J.E. (1980). The choice of journey destinations and lengths of stay: a micro analysis, Review of Regional Studies, 10(3): 38–40.
Page, S.J. and Connell, J. (2006). Tourism: a modern synthesis, 2nd edition, London: Thomson.
Ranjbarian, B., Ghaffari, M., Emami, A., (2013), Identifying and analyzing the motivations of foreign tourists to travel to Isfahan, urban and regional studies and research, 5 (17): 36-21.
Sarmayeh Issue, (2009). The Expansion Of Investment In Medical Tourism Circuit.[online]. Sarmayeh Issue. 2008.Available at: http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?25744 allpages -1-theme-printer.html [Accessed Oct 2009]
Shih, D. (1986). VALS as a tool of tourism market research: The Pennsylvania experience, Journal of Travel Research, 24(4): 2–12.
Shirkhodaie, M., Alizadeh Sani, M., Amoli Diva, F. (2016). Examining the Effect of Destination Image on Satisfaction and Behavioral Intentions in Health Tourism (Case Study: Lavij Spa). Journal of Tourism Planning and Development, 5(17), 128-145.
Swarbrooke and Horner (2005). Consumer behavior in tourism Butterworth Heinemann. Oxford University.
Saghaei, M., Abdollahi, A., (2004) Urmia Lake and tourism strategies, capabilities and typology, the growth of geography education, 68: 37-29.
Swanson, K.K. and Horridge, P.E. (2006). Travel motivations as souvenir purchase indicators, Tourism Management, 27: 671-683.
Tavakoli, Nona; Mohammadian, Sarvai. (2016). Study and prioritization of factors affecting the attraction of health tourism. Scientific Journal of the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran. 34 (1): 69-76.
Um S., Crompton J.L. (1990). Attitude determinants in tour- ism destination choice, Annals of Tourism Research, 17(3): 432–448.
WTO (World Health Tourism), (1995). Collection Of Tourism Expenditure Statistics. [online]. WTO. 1-101.Available.
Yoon, Y. and Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, Tourism Management, 26(1): 45-56.