نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان - اصفهان - ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه به لحاظ ساختاری و عملکردی بافت­های فرسوده دچار کمبودهایی شده­اند که نمی­توانند پاسخگوی نیازهای امروزی ساکنان نیز باشند. با وجود ناکارآمدی بافت­های فرسوده شهری امروزه می­توان با کمک روش­های استراتژیک و تحلیل شبکه به ارائه راهبردهای مختلف جهت نوسازی بافت­های فرسوده پرداخت.  هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه راهبردهای نوسازی بافت فرسوده با تلفیق مدل­های استراتژیک که تحلیل شبکه در محله دردشت اصفهان صورت گرفته است.
روش بررسی: روش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و شیوه مطالعه برحسب روش و ماهیت، توصیفی – تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در این مطالعه از روش های کتابخانه ای و اسنادی، روش مشاهده مستقیم و مطالعات میدانی و پیمایشی مانند مصاحبه با مردم، کارشناسان و نخبگان شهری و تهیه­ی پرسشنامه به روش دلفی استفاده شد. پرسشنامه نیز بصورت محقق ساخته و با سوالات بسته در قالب طیف لیکرت با گویه های پنج گزینه ای تنظیم شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مسئولان و کارشناسان سازمان­ها و نهادهای مرتبط با نوسازی و بهسازی شهری می باشد.
یافتهها و نتیجهگیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد WO1 , SO2, WT1 سه راهبرد اصلی برای نوسازی بافت فرسوده محله دردشت می باشند که عبارت اند WT1 بهبود یافتن معابر تنگ و باریک و افزایش کیفیت، SO2 احاطه شدن محله با شبکه ارتباطی مهم و تاثیر ویژه آن در بهبود کیفیت کاربری­های محله و راهبردهای بازنگری، WO1 فرصت مناسب وجود اراضی بایر و مخروبه جهت بکارگیری در راستای پیشبرد سریع برنامه ها و طرح های کالبدی به ترتیب اولویت اول تا سوم را جهت نوسازی بافت فرسوده محله دردشت را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and developing strategies for the renewal of worn out tissue By combining strategic models and network analysis (SWOT - ANP)(Case study: Dardasht neighborhood of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Zahra Salari 2

1 Professor Department of Geography and Urban Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Geography and Urban Planning, University of Isfahan - Isfahan - Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Today, in terms of structure and functionality, worn-out structures have suffered deficiencies that cannot meet the needs of the residents today. Despite the inefficiency of worn-out urban tissues, today, with the help of strategic methods and network analysis, different strategies can be provided for the renovation of worn-out tissues. The main goal of the current research is to present strategies for the renewal of worn-out fabric by combining strategic models, which network analysis has been done in Dardash neighborhood of Isfahan.
Methods: The method used in this research is descriptive-analytical based on its purpose and applied, and the method of study is descriptive-analytical according to its method and nature. To collect information in this study, library and document methods, direct observation method, and field and survey studies such as interviewing people, experts and urban elites and preparing a questionnaire using Delphi method were used. The questionnaire was made by the researcher and was set up with closed questions in the form of Likert spectrum with five options. The statistical population of this research includes officials and experts of organizations and institutions related to urban renovation and improvement.
Findings and Conclusion: The results of the research showed that WO1, SO2, WT1 are the three main strategies for renovating the worn-out fabric of Dardash neighborhood, which are WT1 improving the narrow and narrow roads and increasing the quality, SO2 surrounding the neighborhood with an important communication network and its special effect on improvement The quality of neighborhood uses and review strategies, WO1 has appropriated the opportunity of the presence of barren and ruined lands to be used in order to rapidly advance physical plans and programs, respectively, the first to third priority for the renovation of the worn-out fabric of Dardasht neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renovation
  • worn texture
  • SWOT model
  • ANP model
  • Dardasht
  • Isfahan
ابراهیم زاده، عیسی، ملکی، گل آفرین (1391). "تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده­ی شهر خرّم آباد)"، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 81.
اسحاقی، جواد، تابعی، نادر، جعفری، ایوب، جاسمی، سید میثم(1401). "شناسایی و تدوین راهبردهای مداخله در توسعه بافت­های فرسوده (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر سنندج)"، فصلنامه جغرافیای سرزمین، 19(74)
اسماعیلیان‌‌‌،‌‌‌ سحر‌‌‌،‌‌‌ پور جعفر‌‌‌،‌‌‌ محمد رضا‌‌‌ (1392)‌‌‌. "در جستجوی معیارهای شکل دهنده شبکه فضای شهری در بافت‌های تاریخی ایران‌‌‌ (مطالعه موردی: محله دردشت اصفهان)‌‌‌"،‌‌‌ فصلنامه مدیریت شهری‌‌‌،‌‌‌ 11(31)
اکبرپور‌‌‌،‌‌‌ محمد‌‌‌،‌‌‌ پور احمد‌‌‌،‌‌‌ احمد‌‌‌،‌‌‌ عمران زاده‌‌‌،‌‌‌ بهزاد‌‌‌ (1390)‌‌‌. "ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده‌‌‌ (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)"‌‌‌،‌‌‌ فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری‌‌‌،‌‌‌ 16(36)
امانپور، سعید؛ هاشمی قندعلی، فرخنده (1401). بررسی و ارزیابی تاب آوری مولفه­های کالبدی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر مسجد سلیمان)، مجله مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، 3(4)، 81-65.
تقوایی، مسعود، کیومرثی، حسین، (1391). "کاربرد تکنیک­ها و مدل­های برنامه­ریزی و مدیریت توریسم"، چاپ اول، تهران، انتشارات موذنی.
حق پناه، مریم، کریمی، باقر، مهدی نژاد درزی، جمال الدین(1400). "رویکرد مشارکت جویانه در ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله نادر کاظمی شیراز)"، فصلنامه علمی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 12(47)
خادمی‌‌‌،‌‌‌ مسعود‌‌‌،‌‌‌ علی پور‌‌‌،‌‌‌ رجا‌‌‌ (1390). "تأثیرات ساختارهای میان افزا"،‌‌‌ مجله منظر‌‌‌،‌‌‌ 3(14)
رحیمی، حجت اله، حیدری، مصطفی (1401). "ارزیابی ساکنان از میزان اثربخشی قوانین بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر بازآفرینی شهر حمیدیا" مجله جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، شماره 46.
رستمی، شاه بختی؛ نظری، نرگس(1392). "تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی – فرهنگی(مطالعه موردی: شهر اسلام آباد غرب)"، مجله علمی – پژوهشی برنامه ریزی فضایی، 3(1)، 36-19.
رضایی، محمد رضا، کریمی، ببراز (1395). "نقش استراتژی توسعه شهری CDS در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با تلفیق مدل های ANP و SWOT (مطالعه موردی: شهرک بهار شیراز)"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، شماره 22.
رفیعیان، مجتبی، زاهد، نفیسه. (1400). "مدل سازی مدل فرسودگی شهری و گونه شناسی بافت فرسوده ی شهر قم"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 2.
زرقانی، سید هادی، قنبری، محمد، رضوی نژاد، مرتضی (1396). "بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان استان خراسان رضوی با استفاده از مدل  (ANP-SWOT)"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 2.
زمانی، بهادر، نسترن، مهین، مسعود، محمود، خسروی دانش، امید(1390)، "تحلیل توسعه مسکن در بافت فرسوده کردآباد اصفهان با رویکرد توسعه پایدار"، نشریه ساخت شهر، شماره 19.
سرور، رحیم، میرزاده، روح الله، سلطان زاده، اکبر، سبحانی، نوبخت(1395). ارزیابی شاخص های کالبدی بافت های فرسوده شهری و مسائل آن(مطالعه موردی: شهر اشنویه)، فصلنامه علمی – پژوهشی بوم شناسی شهری، سال هفتم، شماره 2
سرور، هوشنگ (1398). "شناسایی بافت فرسوده شهری بر اساس شاخص های کالبدی (مطالعه موردی: منطقه یک تبریز)"، فصلنامه شهر پایدار، شماره 1.
شریفیان‌‌‌،‌‌‌ زهرا‌‌‌،‌‌‌ عمرانی پور‌‌‌،‌‌‌ علی‌‌‌ (1392)‌‌‌. "بررسی بافت محله دردشت اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و ایجاد تعادل و توازن میان کالبد قدیم و جدید محله‌‌‌‌‌‌،‌‌‌ کنفرانس بین المللی عمران"‌‌‌،‌‌‌ کنفرانس بین المللی عمران معماری و توسعه پایدار شهری‌‌‌.
شماعی‌‌‌،‌‌‌ علی‌‌‌،‌‌‌ پوراحمد‌‌‌، احمد‌‌‌ (1392)‌‌‌.‌‌‌ "بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا‌‌‌"، انتشارات دانشگاه تهران‌‌‌، چاپ پنجم‌‌‌.
شورای عالی شهرسازی و معماری‌‌‌ (1385)‌‌‌. "راهنمای شناسایی و مداخله در بافت فرسوده‌‌‌".
فاروقی، فریکا، (1391). "تدوین معیارهای طراحی شهری با رویکرد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ برای ارتقاء گردشگری فرهنگی در بافت قدیم نمونه موردی: بخشی از بافت تاریخی سنندج"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.
گرجی نیا، عادل؛ امینی، الهام(1401). پدیدارشناسی هویت مکان و زمان در بافت­های فرسوده ارزشمند با رویکرد توسعه پایدار، مجله توسعه اجتماعی ایران، 14(4)، 269-254.
مختار ملک آبادی، رضا، ابراهیمی، مهدی، کرمی، آمنه (1394). تدورین استراتژی های راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده از مدل SWOT، مجله آمایش محیط، شماره 29.
نصر، طاهره (1396). جستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران (در قیاس با تجارب نوسازی جهانی) در راستای توجه به اهداف توسعه پایدار، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، شماره پیاپی 27.
هاشم زاده قلعه جوق، فرشید، ابی زاده، مسعود، صفر علیزاده، اسماعیل (1399). "شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل موثر در پیشبرد برنامه های مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر ماکو)"، فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره 40.
یزدانی، محمد حسن، حاضری، صفیه، ده ده زاده سیلابی، پروین (1396). "باز آفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد گردشگری پایدار با تلفیق مدل های برنامه ریزی راهبردی و تحلیل شبکه ANP-SWOT (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خوی)"، مجله گردشگری شهری، شماره 1.
Alpopi,C, manole, C.(2013). Integrated urban regeneration solution for citi revitalize.procedia E conomics and finance, 6, 178-185.
Chakravarthy, K. Ravi-Kumar, C.H, and Deepthi, K.( 2008), “SWOT Analysis on Medical Tourism, Presented at the Conference on Tourism in India-Challenges Ahead” , pp15-17.
Chouch, chris. & Dennemann, Annekatrin.(2019) Urban regeneration and sustainable development in Britain, cities, vol.17, No.2, pp.137-147.
Haase, A. Bernt, M. Grossmann, K. Mykhnenko, V. and Rink, D. (2013), “Varieties of shrinkage in European cities, European Urban and Regional Studies”, PP. 1-17
Haase, A., Rink, D. Grossmann, K. Bernt, M. and Mykhnenko, V. (2014), “Conceptualizing urban shrinkage”, Journal of Environment and Planning A, Vol. 46, No.7,
Hill,T. Westbrook, R.(1997), “SWOT analysis it’s time for a product recall, Long Rang planning”, 30-46-52.
Kropf, Karal.(1996) ,“urban tissue and the character of towns”, School of  Geography, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK, PP 263-248.
Pinto, S. and Sablik, T. (2016), “Understanding Urban Decline”, Annual Report, PP. 4-20.
Popik, B. (2005), pensioners and the general improvement of the welfare of the less privilege, web.ng.undp.org.
Shrestha, R. Alavalapati, K. Janki, R.R. Kalmbacher, R. (2006), “Exploring The Potrntial for Silvopasture Adoption in South – central Florida: An Application of SWOT – AHP Method”, Agricultural Systems, 81(1).
Tibbalds,F.(1992), “making people – friendly towns: Improving the public environment in towns and city” the University of Michigan, 47-61.