بررسی معماری ایرانی و اسلامی با هدف بازگشت به هویّت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری، موسسۀ آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 گروه معماری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هویّت و رسوم ایرانی- اسلامی بیانگر خصوصیّات فرهنگی و مشخصّات این مرز و بوم است. موضوعی که باید در تمامه وجه‌های زندگی، به خصوص در عرصۀ معماری و شهرسازی پدیدار گردد. دستیابی به معماری با هویّت، موضوعی ارزشمند و پُراهمیّت در معماری معاصر ایران است. چرا که در گذشته معماری ایرانی و اسلامی یکی از تأثیرگذارترین سبک‌های معماری در جهان بود؛ معماران ایرانی با به کار گرفتن هوش و ذکاوت خود و در نهایت هنرمندی، با توجه به شرایط جغرافیایی، آب و هوایی و فرهنگی هر منطقه، این عناصر معماری را توسعه می‌دادند و در جهت برقراری آسایش مردم می‌کوشیدند. این مقاله به‌دنبال ایجاد چارچوب فکری مناسبی برای این بحث در زمینۀ معماری می‌باشد.
روش بررسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش با توجّه به حیث نوع به اهداف آن کاربردی می‌باشد و از حیث راهبرد تحقیقی با توجه بر مبنای آن از روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده و به منظور گردآوری اطلاعات و داده‌ها از روش کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. جهت تحلیل نظریه‌ها از استدلال منطقی برای مستندات متون صورت گردیده که در این روش تلاش می‌شود مباحث راهبرد کیفی و مفهومی در این پژوهش تسرّی داده شود.
یافتهها و نتیجهگیری: نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که اگر مبانی و راه‌های تجلّی اصول و عناصر معماری ایرانی- اسلامی، مورد توجّه معماران قرار گیرد، می‌تواند پاسخگوی نیازهای انسان معاصر نیز باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Iranian and Islamic architecture with the aim of returning to identity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghasemi 1
  • Shaghayegh Faryad 2
1 Bachelor of Architectural Engineering, Ferdous Higher Education Institute, Mashhad, Iran
2 Department of Architecture, Ferdous Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Iranian-Islamic identity and customs express the cultural characteristics and characteristics of this border and environment. A topic that should appear in all aspects of life, especially in the field of architecture and urban planning. Achieving architecture with identity is a valuable and important issue in contemporary Iranian architecture. Because in the past, Iranian and Islamic architecture was one of the most influential architectural styles in the world; By using their intelligence and ingenuity and ultimately artistry, according to the geographical, climatic and cultural conditions of each region, Iranian architects developed these architectural elements and tried to establish the comfort of the people.This article seeks to create a suitable intellectual framework for this debate in the field of architecture. The research method used in this research is practical in terms of type and its goals, and in terms of research strategy, based on it, the descriptive-analytical method was used, and the library method was used to collect information and data. In order to analyze the theories, a logical argument has been made for the documentation of the texts, and in this method, the issues of qualitative and conceptual strategy are tried to be disseminated in this research.In this way, based on the elements of traditional Iranian architecture that were stated in the theoretical foundations of the research, the summary and suggestion of the components presented in the selection, appropriate and desirable design of the city with the purpose of identity has been presented. The result of the research shows that if the foundations and ways of manifesting the principles and elements of Iranian-Islamic architecture are paid attention to by architects, it can also meet the needs of contemporary people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Iranian and Islamic architecture
  • culture
  • urban space
ابل، کریس (1387)، معماری و هویّت، ترجمه دکتر فرح حبیب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
پرتوی، پروین (1382)، مکان و بی مکانی: رویکردی پدیدارشناسانه، مجله هنرهای زیبا، شماره 14، ص 40- 50.
گروت، لیندا و دیوید، وانگ (1388)، روش های تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی‌فر، دانشگاه تهران، تهران.
بنتلی، ای‌ین (1385)، محیط‌های پاسخده: کتابی راهنما برای طراحان، ترجمۀ مصطفی بهزادفر، تهران‌: دانشگاه علم و صنعت ایران.
امیر یار احمدی، محمود (1382)، به سوی شهرسازی انسانگرا، تهران‌: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری‌، 1378.
الکساندر. کریستوفر (1386)، معماری و راز جاودانگی: راه بی‌زمان ساختن، دانشگاه شهید بهشتی.
دیبا، داراب (1378)، الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران. معماری و فرهنگ 1 (1)، صفحات 97ـ111.
متدیّن، حشمت الله (1389)، باغ نظر پاییز و زمستان، شماره 15.
لطیفی، غلامرضا (1392)، بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی،علوم اجتماعی.
علیخانی، مینو (1392)، از گره های سنتی تا پاتوق های شهری امروزی، لزوم شهر شهروندگرا، اصفهان.
تقی زاده، کتایون (1385)، آموزه هایی از سازه های طبیعی، درس هایی برای معماران، هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی » شماره 28.
پیرنیا، محمد کریم (1383)، ســبک شناســی معماری ایران، انتشارات سروش دانش، تهران.
کریمی، علی (1393)، حقیقت خانه رهیافتی به شناخت قدر، ده مقاله در معماری، موسسه و منزلت شایسـته خانه، رواق نظر تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن، تهران.
بمانیان، محمدرضا (1393)،  ظرفیت‌سنجی به‌کارگیری پوسته‌های دوجداره در طراحی معماری اقلیم گرم و خشک ایران به منظور کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی شهر یزد)، دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحات 29-38
محرمی، توحید (1383)، هویّت در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سجادی ، س.ج (1363)، فرهنگ معماری اسلامی، (جلد چهارم)، تهران: انتشارات شرکت مؤلفان و مترجمان.
حجّت، عیسی(1384)، هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز: تعاملی در رابطه با هویت و معماری، فصلنامه هنرهای زیبا شماره 24.
افروغ، عماد (1377)،  فضا و نابرابری های اجتماعی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مدنی پور، علی (1379)، طراحی فضاهای شهری، نگرشی بر فرایند اجتماع و مکان ،تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
نوفل، سید علیرضا، کلبادی، پارین و پورجعفر، محمدرضا (1388)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های مؤثردر هویّت شهری (نمونه موردی: محله جلفا در شهر اصفهان)، نشریه آرمان شهر، شمارۀ 8، صفحات 57-69.
موثقی، رامین و ایرملو، سحر (1383)، عناصرهویّت فرهنگی در شهر، مرجع مهندسی عمران، اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر، همدان، سازمان عمران و شهرداری همدان.
قاسمی، مروارید (1383)، اهل کجا هستیم، هویت بخشی به بافت های مسکونی چاپ اول تهران انتشارات روزنه.
نقی زاده، محمد (1381)، تأثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی، هنرهای زیبا، 11، 1381، صفحات 62-76.