نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد تاریخ، گرایش ایران دوران اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گسترش موفقیت­آمیز یک بیماری عفونی که از فردی به فرد دیگر منتقل می­شود به عوامل زیادی وابسته است. درک رفتار بشر از دیرباز به عنوان یکی از کلیدهای درک شیوع بیماری­های واگیردار شناخته شده است. جغرافیای رفتاری یک رویکرد در جغرافیای انسانی است که از روش­ها و مفروضات رفتارگرایی برای تعیین فرایندهای شناختی درگیر در درک فرد یا واکنش به محیط خود استفاده می­کند. این علم به مطالعه فرایندهای شناختی با واکنش به محیط، از طریق رفتارگرایی می‌پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه ما برانیم با رویکرد آینده­پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری در وضعیت آینده­ی بیماری­های واگیردار در شهرهای ایران با مطالعه موردی شهر نورآباد بپردازیم.  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش­پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده­پژوهی صورت گرفته­است. نیروهای پیشران با روش­دلفی مشخص، و سپس این عوامل با ستفاده از نرم­افزار (Mic Mac) براساس میزان اهمیت و عدم­قطعیت، اولویت­بندی­ و حیاتی­ترین عوامل مشخص شده است.  
یافتهها و نتیجهگیری: یافته­های پژوهش حاکی از آن است از بین این متغیرها، رفتار کنشی، تورم و فرهنگ معاشرت تاثیرگذارترین عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری ­ شهر نورآباد در مواجهه با بیماری­های واگیردار می­باشد همچنین فرصت­های محدود اشتغال، عدم رعایت اصول بهداشتی توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی، ضعف سرمایه اجتماعی، عادی­انگاری وضعیت موجود، در رتبه­های بعدی و  دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم بوده­­اند.بنابراین با توجه به یافته­های پژوهش می­توان گفت؛ حساسیت جمعیت و رفتار و ارتباطاتی که در فضای جغرافیایی توسط شهروندان صورت می­پذیرد به طور مؤثری باعث انتقال عفونت و بیماری واگیردار می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the future effects of behavioral geography on infectious diseases and covid-19With a structural approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Amiri Fahliani 1
  • davod moradi 2

1 PhD in Geography and Urban Planning Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master's degree in History, Islamic Era Iran, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Behavioral geography is an approach in human geography that uses the methods and assumptions of behaviorism to determine the cognitive processes involved in a person's understanding or reaction to their environment. This science studies cognitive processes by reacting to the environment through behaviorism.
Methods: In this study, we aim to identify the key factors of behavioral geography in the future situation of infectious diseases in Iranian cities with a case study of Noorabad city. In terms of practical purpose, the present research has been carried out in terms of survey method at the exploratory level and based on the future research approach. The driving forces are determined by Delphi method, and then these factors are identified using the software (Mic Mac) based on the degree of importance and uncertainty, prioritization and the most vital factors.
Findings and Conclusion: The findings of the research indicate that among these variables, action behavior, inflation and social culture are the most influential key factors of the behavioral geography of Noorabad city in the face of infectious diseases, as well as limited employment opportunities, non-observance of health principles by Drivers of public vehicles, weak social capital, normalization of the existing situation were in the next ranks and had the most direct effect. Therefore, according to the findings of the research, it can be said; The sensitivity of the population and the behavior and communication that takes place in the geographical space by the citizens effectively causes the transmission of infection and infectious diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Geography
  • Geography of Infectious Diseases
  • Futurology
  • Awareness Space
امانپور، سعید، ملکی، سعید، صفایی پور، مسعود، امیر فهلیانی، محمدرضا،(1398)، تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مؤثر در تاب­آوری اجتماعی آینده (مطالعة موردی: کلانشهر اهواز) ،دوفصلنامة علمی جغرافیای اجتماعی شهری، دورة 6 ،شمارة 2 ،پیاپی 15، DOI: 10.22103/JUSG.2019.2000
امانپور، سعید، ملکی، سعید، صفایی پور، مسعود، امیر فهلیانی، محمدرضا،(1398)، تحلیل وضعیت و تعیین استراتژی­های مبتنی بر سناریو در تاب­آوری شهری، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی­شهری، سال 9 ،شمارۀ پیاپی 35 ، http://jupm.miau.ac.ir/article_3277.html
امیری فهلیانی، محمدرضا،(1397)، کاربست رویکرد آینده­پژوهی در ارزیابی و تحلیل فضایی ابعاد و مولفه­های تاب­آوری نهادی در مناطق کلان شهری(مطالعه موردی: کلان شهر اهواز)، رساله دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز ، اساتید راهنما؛ دکتر سعید امانپور و دکتر سعید ملکی
زالی، نادر و منصوری، سارا، (1394)، تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه حمل و نقل پایدار در افق کلانشهر تهران 1404 (روش تحلیل ساختاری)، مجله علوم انسانی مدرس (برنامه ریزی و برنامه ریزی فضایی)» (پیاپی). 88)، شماره 2
Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G.J., 2020. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
Burton, Ian, and Robert W. Kates.(1964). The Perception of Natural Hazards in Resource Management. Natural Resources Journal, 3: 412–441, https://www.jstor.org/stable/24879760
Dallas TA, Carlson CJ and Poisot T (2019) Testing predictability of disease outbreaks with a simple model of pathogen biogeography. Royal Society Open Science 6(11): #190883. DOI: 10.1098/rsos.190883
Elsabawy, Mohamed Nour Eldin,(2013), Behavioral Geography: As a New Trend in Medical Geography Studies, Mediterranean Journal of Social Sciences 4(7), DOI: 10.5901/mjss.2013.v4n7p75
Escobar LE and Craft ME (2016) Advances and limitations of disease biogeography using ecological niche modeling. Frontiers in Microbiology 7: #1174., doi: 10.3389/fmicb.2016.01174
Foster, Susan. A,(1999), The geography of behaviour: an evolutionary perspective, Elsevier Science. All rights reserved. PII: S0169-5347(98)01577-8, DOI: 10.1016/s0169-5347(98)01577-8
Gibson, J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghto
Gold, John R.(2019), ehavioural geography, nternational Encyclopedia of Human Geography, second edition, volume 1.,  https://www.academia.edu/39980135/Behavioral_Geography
Golledge, Reginald G,(2008), Behavioral Geography and the Theoretical/Quantitative Revolution, Geographical Analysis, ISSN 0016-7363, doi/pdf/10.1111/j.1538-4632.2008.00724.x
Golledge, R. G., L. Brown, and F. Williamson. (1972). ‘‘Behavioral Approaches in
Geography: An Overview.’’ Australian Geographer 12, 59–79, doi.org/10.1080/00049187208702613
Golledge, R. G., and R. J. Stimson. (1997). Spatial Behavior: A Geographic Perspective. New York: Guilford Press. https://www.guilford.com/books/Spatial-Behavior/Golledge-Stimson/9781572300507
Gordon, A., (2009), «Future Savvy,» American Management Association Press, New York.
Godet. M., (2008), “Strategic Foresight”, Lipsor Working Paper ,France , Paris.
Neuma W. (2007) Social research methods, 6thed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, London.
Horby, Peter, Quang Thai, Pham, Hens, Niel, Thi Thu Yen,Nguyen,(2011), Social Contact Patterns in Vietnam and Implications for the Control of Infectious Diseases, : Cesar Munayco, Direccio´n General de Epidemiologı´a, Peru, doi:10.1371/journal.pone.0016965
Jean K, Burnside WR, Carlson L, Smith K and Gu´ egan JF(2016) An equilibrium theory signature in the island biogeography of human parasites and pathogens. Global Ecology and Biogeography 25: 107–116, doi.org/10.1111/geb.12393
Kates, Robert W., and Joachiam F. Wohlwill (eds). (1966). Man’s Response to the Physical Environment. Journal of Social Issues, 22(4) (special issue) doi.org/10.1111/j.1540-4560.1966.tb00544.x
Kates, R. W. (1970). ‘‘Human Perception of the Environment.’’ International Social Science
Journal
22, 648–60.
Kalateh Sadati, Ahmad, Lankarani, , Mohamad Hossein & Bagheri Lank Kamran,(2020), Risk Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on  Coronavirus Outbreak, Shiraz E-Medical Journal, doi: 10.5812/semj.102263
Kirk W (1951) Historical geography and the concept of the behavioral environment. In: Kuriyan G (ed.) Indian Geographical Journal, Siler Jubilee Edition. Indian Geographical Society, Madras, India,https://books.google.com/books/about/Historical_Geography_and_the_Concept_of.html?id=c8wqcgAACAAJ
Lee, E.K.O., Shen, C., and Tran, T.V.,(2009) ‘Coping with Hurricane Katrina, psychological stress and resilience among African Americans evacuees’, Journal of Black Psychology, 35( 1): 5-23. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.4453&rep=rep1&type=pdf
McLafferty, Sara & Wong, Sandy,(2018), Spatial modeling’s place in health geography, Trends, critiques and future directions, doi/10.4324/9781315104584-48
Malanson, George P,(2020), COVID-19, zoonoses, and physical geography, Progress in Physical Geography, Vol. 44(2) 149–150, DOI: 10.1177/0309133320918386
Mayer, J. D. (1996). The political ecology of disease as a new focus for medical geography. Progress in Human Geography,20, pp. 441–456, doi.org/10.1177/030913259602000401
Meade, M S (1977), Medical geography as human ecology: the dimension of population movement.  The Geographical Review, 67 (4): 379-393,  DOI: 10.2307/213623
Mishra, R. P. (2007). Geography of Health. New Delhi : Concept Publishing Company, https://www.amazon.in/Geography-Health-Treatise-Death-India/dp/8180693856
Pigott DM, Millear AI, Earl L, Morozoff C, Han BA, Shearer FM, Weiss DJ, Brady OJ, Kraemer MU, Moyes CL and Bhatt S (2016) Updates to the zoonotic niche map of Ebola virus disease in Africa. eLife 5: #e16412, DOI: 10.7554/eLife.16412
Pinter-Wollman, Noa,  Jelic, Andrea, M. Wells, Nancy,(2018), The impact of the built environment on health behaviours and disease transmission in social systems, Published by the Royal Society,  https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0245
Schwartz, P. (2009). The art of the long view. New York: Doubleday.
Wright J K 1947 Terrae incognitae: the place of the imagination in geography. Annals of the Association of American Geographers 37: 1–15, doi.org/10.1080/00045604709351940