فهم مولفه‌های فضایی-کالبدی مکان در تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد ( مورد مطالعه: محله رودکی، منطقه 10 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در دهه­های اخیر، ادبیات نظری شهرسازی را به تحقیق پیرامون عوامل مکانی موثر بر سرمایه اجتماعی در محیط­های شهری  واداشته است. با این حال پژوهش های نسبتا اندکی در رابطه با این مفهوم در عرصه شهرسازی کشور انجام شده است. با توجه به غفلت از این مفهوم در ادبیات پژوهشی کشور، توجه و بازتعریف آن در پژوهش های شهرسازی جاری ضروری به نظر می رسد. درک عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری می تواند منجر به معرفی ابزارهایی در شهرسازی شود که به پیدایش و ارتقای سرمایه اجتماعی در محلات شهری کشور در شرایط امروزین کمک نماید.
روش بررسی: به منظور پاسخ به سوالات تحقیق،  از روش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. براساس  روش تحقیق و در پاسخ به پرسش «چیستی» پژوهش، به کشف مولفه‌های کالبدی مکان مورد مطالعه که بر فرآیندهای تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی تاثیر گذار هستند اقدام نموده‌ایم؛ و در پاسخ به پرسش «چگونگی» تحقیق، رابطه‌ی مولفه‌های کالبدی با مولفه‌های سازنده‌ی سرمایه اجتماعی در بستر مطالعه را مورد فهم و تفسیر قرار داده‌ایم.
یافتهها و نتیجهگیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجود فضاهای عمومی، مراکز عمده فعالیتی، محورها و فضاهای مخصوص پیاده و توجه به ویژگی و نقش معابر را می‌توان به‌ عنوان تاثیر‌گذار ترین ابزار‌های کالبدی ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی در محله رودکی برشمرد. در نهایت نتیجه اصلی این پژوهش  موید آن است که ارتقای سرمایه اجتماعی با بهبود ساختار کالبدی محلات در راستای بسترسازی تامین تیازهای فیزیکی، روحی و تسهیل کننده‌ی کنش‌های اجتماعی ساکنان ارتباط تنگانگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the physical-spatial components of place in the production of social capital in local communities: A data-based theory approach (Case study: Rodaki neighborhood, region 10 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Aylin Sheydayi 1
  • Mohsen Esmaeili 2
1 PhD in Urbanism, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD in Urban Planning, Faculty of Urban Planning, School of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Background and Aim: The importance of social capital in recent decades has led the theoretical literature of urban planning to research the physical factors affecting social capital in urban environments. However, relatively few studies have been carried out concerning this concept in Iran`s urban planning field. Considering the neglect of this concept in the theoretical literature in the past decades, it seems necessary to pay attention to and redefine it in current urban planning studies. Discovering and understanding the factors affecting social capital can lead to the introduction of urban planning tools that will help create and promote social capital in urban neighborhoods of Iran in today's conditions.
Methods: In order to answer the research questions in the studied area, the qualitative method of grounded theory has been used. This method focuses on understanding reality within the research situation and building a situated theory. Based on research method and in response to the "what" question of the research, it has tried to discover the physical components of the studied location that impact the processes of social capital production in local communities. To answer the "how" question of the research, the relationship between the physical components and the constructive components of social capital in the context of the study has been interpreted.
Findings and Conclusion: The findings show that the existence of public spaces, major activity centers, streets, and special pedestrian spaces and paying attention to the characteristics and role of paths can be considered the most effective physical tools for promoting social capital in the Rudaki neighborhood. Finally, the main result of this research confirms that the creation and promotion of social capital are closely related to the improvement of the physical structure of the neighborhoods in the direction of creating a platform for providing physical and mental needs and facilitating the social actions of the residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • physical-spatial structure
  • grounded theory method
  • urban neighborhoods
حبیب، فرح و دیگران (1391). سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی، مجله هویت شهر، سال ششم، شماره دوازدهم، زمستان.
خاکی، غلامرضا، روش تحقیق گرانددی با رویکرد پایان­نامه نویسی، فوژان. تهران.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1387)، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. اشراقی، تهران.
دانایی فرد، حسن؛ امامی، مجتبی (1386): استراتژیهای پژوهش :کیفی تأملی بر نظریه پردازی دادهبنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم،  پاییز و زمستان 1386، صص 69-97.
شریفیان ثانی، مریم (1383). سرمایه اجتماعی :مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اول، شماره دوم.
عارفی، مهیار(1380). "به سوی رویکرد دارایی مبنا برای توسعه اجتماع محلی"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 10.
فوکویاما، فرانسیس ( 2000). پایان نظم (سرمایۀ اجتماعی و حفظ آن)، ترجمۀ توسلی، غلامعباس، تهران: انتشارات جامعۀ ایرانیان.
کلمن، جیمز، (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
معصومی، سلمان(1390). توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
موسوی، میرطاهر(1386). مشارکت اجتماعی یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، ص72.
محمد­پور، احمد (1392). روش در روش، درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. جامعه شناسان، تهران.
مقصود، فراستخواه، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه­ی برپایه (گراندد تئوری GTM)، آگاه، تهران.
Andreas M. Riege (2003), Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on applications for each research phase, Qualitative Market Research: An International Journal, Volume 6, Number 2 pp. 75-86, Griffith University, Nathan, Australia.
Litman, Todd (2010). Community cohesion as a transport planning objective. Victoria Transport Policy Institute.
Putnam, R. D. (2003). The prosperous community: social capital and public life. The American prospect, (13).
Bourdieu, Pierre (2011). "The forms of capital" Cultural theory: An anthology 1, pp. 81-93.
Lee, Laurence Lock (2005). "Social capital: The driver for corporate success in the knowledge era." Knowledge Management. Physica-Verlag HD, pp. 129-143.
Kay, Alan (2005). "Social capital, the social economy and community development." Community Development Journal 41.2, pp. 160-173.
Fukuyama, Francis (1999). "Social capital and civil society." IMF conference on Second Generation reforms. Vol. 1.
Coleman, James S (1988). "Social capital in the creation of human capital." American journal of sociology 94, pp. 95-110.
Putnam, Robert (2001). "Social capital: Measurement and consequences." Canadian Journal of Policy Research 2.1, pp. 41-51.
Ruston, Dave, and Lola Akinrodoye (2002). "Social Capital Question Bank June 2002."Questions from Social Capital surveys included in the Social Capital Survey Matrix 2002. Social Analysis and Reporting Division. National Statistics. 
Offe, Claus and Fuchs, Susanne (2002), a decline of Social Capital? The German Case, Published in Putnam, Robert D, (2002). Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press.
Wallis, Allan, Jarle P. Crocker, and Bill Schechter (1998). "Social capital and community building: Part one." National Civic Review 87.3, pp. 253-272.
AREFI, M (1999). "Jump starting Main Street: a case study of the Los Angeles Neighbourhood Initiative'(unpublished PhD thesis)." Los Angeles, University of Southern California.
Goldsmith, William, and Edward Blakely (1992). Separate societies: Poverty and inequality in US cities. Temple University Press.
Ostrom, Elinor (1997). "Investing in capital, institutions and incentives." Institutions and economic development: Growth and governance in less-developed and post-socialist countries, p. 153.
Bothwell, Stephanie E., Raymond Gindroz, and Robert E. Lang (1997). "Restoring community through traditional neighborhood design: a case study of Diggs Town public housing." Housing Policy Debate 9.1, pp. 89-114.
Leyden, Kevin M (2003). "Social capital and the built environment: the importance of walkable neighborhoods." American journal of public health 93.9, pp. 1546-1551.