نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری شهرسازی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ارتقا و تبدیل شهرها به شهرهای هوشمند از مسائل بسیار مهم و چالشهای جدیدی است که بحث و بررسی در ارتباط با آن میتواند فناوری‌های نوین و ارتباطات پیشرفته، سطح خدمات و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشیده و بهره‌وری منابع را بالا ببرد. در این راستا این پژوهش در نظر دارد به سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی بپردازد. هدف این پژوهش، سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهر های هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی است.  که در دو قسمت کیفی و کمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روش بررسی: این پژوهش دو بخش دارد. در بخش اول با استفاده از 30 نفر خبره در زمینه شهرهای هوشمند، چالش ها و فرصت های پروژه های شهرهای هوشمند در کشور ایران بررسی شده است. در بخش دوم، با تکمیل پرسشنامه توسط کارکنان فرمانداری‌های شهری مختلف، تحلیل عاملی و بررسی ارتباط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار Amos16 انجام شده است. با استفاده از این معیارها، الگوهای برتر و موفق با استفاده از نرم افزار تحلیل عاملی pls نیز شناسایی شدند.
یافتهها و نتیجهگیری:  نتایج نشان داده است که تعداد تم های تکرار شده برای حفاظت از محیط زیست بیشترین مقدار را با 183 تم دارد. در پی آن، کارایی و بهره برداری با 181 تم و کیفیت محیط شهری با 145 تم نیز در این لیست قرار دارند. در نهایت، تعداد تم های تکرار شده برای ایمنی و امنیت کمترین مقدار را با 97 تم دارد همچنین ایجاد یک فضای همکاری بین کشورها برای به اشتراک گذاری تجربیات و دانش های مرتبط با پروژه های شهر هوشمند بسیار اهمیت دارد و می تواند بهبود عملکرد پروژه های آتی را در کشورهای مختلف تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring and evaluating the results of smart city projects in different countries and extracting superior models in order to improve the performance of future projects

نویسندگان [English]

  • Arash Saghafi Asl 1
  • Sevil Majidzadeh 2
  • Nastaran Tekei 2

1 Assistant Professor of Urban Planning Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 PhD student in urban planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: Upgrading and transforming cities into smart cities is a very important issue and a new challenge that can improve the quality of life and services for citizens, increase resource efficiency, and benefit from advanced technologies and communications. This research aims to evaluate the results of smart city projects in different countries and extract the best patterns to improve future projects.
Methods: The research will be conducted in both qualitative and quantitative sections. In the first section, the challenges and opportunities of smart city projects in Iran will be examined by 30 experts in the field of smart cities. In the second section, by completing a questionnaire by employees of various urban municipalities, factor analysis and the relationship between variables will be analyzed using Amos16 software. Using these criteria, top and successful patterns were also identified using the pls factor analysis software.
Findings and Conclusion: The results showed that the number of repeated themes for environmental protection had the highest value with 183 themes. Efficiency and operation were also among the top themes with 181, followed by the quality of the urban environment with 145 themes. Finally, the number of repeated themes for safety and security had the lowest value with 97 themes. Creating a collaborative space between countries to share experiences and knowledge related to smart city projects is very important and can facilitate the improvement of future projects in different countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project results
  • smart cities
  • different countries
  • pattern extraction
  • performance improvement
  • future projects
 
Abdelsalam, A., & Wahba, M. (2022). Smart city technologies in Egypt: Current state and future directions. Sustainable Cities and Society, 78, 103266.
Alenezi, H., Almutairi, A., & Albattah, F. (2021). Smart city initiatives in Kuwait: Challenges and opportunities. Journal of Urban Technology, 28(4), 65-83.
Arslan, S. (2022). Smart city projects and their impact on urban sustainability: Evidence from Turkey. Sustainable Cities and Society, 95, 103739.
Bodea, C. N., & Vătuiu, T. (2021). Exploring smart city development in Romania: Opportunities and challenges. Journal of Urban Planning and Development, 147(2), 04021067.
Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., & Nahon, K. (2018). Understanding smart cities: An integrative framework. ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS), 9(1), 1-21.
Du, J., Zhou, Y., & Zhang, Y. (2023). Smart city projects and sustainable urban development in China: A case study of Suzhou Industrial Park. Journal of Cleaner Production, 336, 129794.
Farahani, R. Z., Goli, A., & Mohammadzadeh, N. (2021). Smart city initiatives in Iran: Current status and future prospects. Cities, 118, 103413.
Geertman, S. C., & Stillwell, J. C. (2022). Planning for smart cities: The state-of-the-art. Journal of Planning Literature, 37(2), 158-175.
Guo, H., Zhang, P., & Li, Y. (2021). Understanding the influence of institutional factors on Chinese smart city projects. Land Use Policy, 109, 105727.
Iseki, H., & Tanabe, K. (2023). Smart city development and energy sustainability in Japan: Case studies of Yokohama and Toyota City. Energy Policy, 163, 114472.
Jia, H., Chen, L., & Wang, J. (2021). Building smart cities in China: An empirical analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1805.
Kim, J., Lee, S., & Kim, M. J. (2021). A review of smart city projects in South Korea: Strategic directions and challenges. Sustainability, 13(14), 7911.
Li, H., & Liao, W. (2022). Smart city projects and sustainable urban development in Taiwan: Evidence from Tainan. Habitat International, 119, 102365.
Liu, Q., Xie, J., & Li, H. (2023). Investigating factors influencing the success of smart city projects in China. Sustainable Cities and Society, 95, 103746.
Ma, Y., & Wang, X. (2021). Smart city projects in China: Current status and future prospects. Journal of Urban Technology, 28(3), 45-61.
Negm, M. O., & Salem, M. A. (2022). Smart city projects in Saudi Arabia: Current state and future directions. Journal of Urban Planning and Development, 148(4), 04022026.
Schmidt, L., & Piscicelli, L. (2023). The governance of smart city projects: A comparative analysis of Italy and the United Kingdom. Public Administration Review, 83(1), 114-125.
Tang, Y., Wang, Q., & Li, J. (2021). Smart city initiatives in China: From a policy-oriented perspective. Technological Forecasting and Social Change, 170, 120849.
Wu, T., Zuo, J., Zhao, Z. Y., & Kajewski, S. (2022). Evaluating the effectiveness of smart city projects in China using a two-stage DEA approach. International Journal of Production Economics, 243, 108561.
Bibri, S. E. (2018). The IoT for smart sustainable cities of the future: An analytical framework for sensor-based big data applications for environmental sustainability. Sustainable Cities and Society, 38, 230-253. doi:10.1016/j.scs.2017.11.017
Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: definitions, dimensions, performance, and initiatives. J Urban Technol, 22. https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092
Allam, Z., & Dhunny, Z. A. (2019). On big data, artificial intelligence and smart cities. Cities, 89. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.032
Barbato, A., Bolchini, C., Geronazzo, A., Quintarelli, E., Palamarciuc, A., & Pitì, A. (2016). Energy optimization and management of demand response interactions in a smart campus. Energies, 9. https://doi.org/10.3390/en9060398
Chen, Y., Ardila-Gomez, A., & Frame, G. (2017). Achieving energy savings by intelligent transportation systems investments in the context of smart cities. Transp Res Part D: Transp Environ, 54. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.06.008
Ismagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K., & Raman, K. R. (2019). Smart cities: advances in research—An information systems perspective. Int J Inf Manag, 47. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.004
Liu, J. S., Lu, L. Y. Y., Lu, W. M., & Lin, B. J. Y. (2013). Data envelopment analysis 1978–2010: a citation-based literature survey. Omega, 41. https://doi.org/10.1016/j.omega.2010.12.006
Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: a literature review. Inform Polity, 23. https://doi.org/10.3233/IP-170067
Rejeb, A., Rejeb, K., Zailani, S., Keogh, J. G., & Appolloni, A. (2022). Examining the interplay between artificial intelligence and the agri-food industry. Artif Intell Agric, 6. https://doi.org/10.1016/j.aiia.2022.08.002
Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance of smart cities: a systematic literature review. Cities, 81. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.014
Tseng, F. M., Gil, P., & Lu, L. Y. Y. (2021). Developmental trajectories of blockchain research and its major subfields. Technol Soc, 66. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101606
Wu, Z., Jiang, M., Li, H., & Zhang, X. (2021). Mapping the knowledge domain of smart city development to urban sustainability: a scientometric study. J Urban Technol, 28. https://doi.org/10.1080/10630732.2020.1777045
Zawieska, J., & Pieriegud, J. (2018). Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation. Transp Policy, 63. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.11.004
Zhang, K., Ni, J., Yang, K., Liang, X., Ren, J., & Shen, X. S. (2017). Security and privacy in smart city applications: challenges and solutions. IEEE Commun Mag, 55. https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600267CM
Zhou, J., Jiang, Y., Pantelous, A. A., & Dai, W. (2022). A systematic review of uncertainty theory with the use of scientometrical method. Fuzzy Optim Decis Making. https://doi.org/10.1007/s10700-022-09400-4