دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1402 

مقاله مستقل پژوهشی

تحلیل تطبیقی حکمرانی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و5 شهر اهواز)

صفحه 74-90

نسیم عیسی پور؛ محمد رجبی؛ سیما کریمی مطلق