نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز،ایران

چکیده

زمینه و هدف: تلاش برای یافتن بهترین رویکرد و راه حل جهت احیا محلات تاریخی، چالش بسیاری را خصوصا در دهه های اخیر برانگیخته است؛ پژوهش حاضر در راستای این جریان، به بررسی نقش فرهنگ به عنوان یکی از مولفه های مهم که در سال های اخیر در حوزه های مختلف شهری و از جمله مرمت و بازآفرینی بافت های تاریخی، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، پرداخته است.
روش بررسی: از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش‌شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است.
در این راستا ابتدا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، سوآت و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی، به بررسی ادبیات و مفهوم فرهنگ و فرهنگ شهری پرداخته و سپس سیر تحول و به کارگیری آن در فرآیند بازآفرینی بیان شد. پس از آن رویکرد محله فرهنگی با تاکید بر جذب گردشگران به عنوان متاخرترین رویکرد در این زمینه، به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفت.
یافتهها و نتیجهگیری:  نتایج پژوهش نشان داد با مطالعه ادبیات مشخص شد که این رویکرد معیارها و اصولی را  دارا می باشد که با بررسی و مطالعه دقیق این معیارها در واقع می توان آن ها را با بسیاری از کیفیت های مختلف طراحی شهری (کیفیت های محیطی)  و محتوایی کارآمد مبتنی بر فرهنگ و هنر، تاریخ و میراث مکان ایجاد می شود که حضور این مولفه ها نقش مهمی را در باززنده سازی هویت و معنا ایفا می کند. ضمن آن که پویایی و حیات اقتصادی نیز به واسطه کاربری ها و فعالیت های مختلف بازگشته و به لحاظ کالبدی نیز پاسخگوی نیازها و عملکردها خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Culture recreating the historical context with emphasis on attracting tourists (Case Study: Khaghani Street,Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mohammad taghi Pirbabaei 1
  • Farnoosh Bahaloo 2

1 Professor of Faculty of Architecture and Urban Planing, Islamic Art University of Tabriz,Tabriz,Iran.

2 MS student in Urban Design, Tabriz University of Islamic Arts, Faculty of Architecture and Urban planing,Tabriz,Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: Trying to find the best approach and solution for the restoration of historical tissues and localities has provoked many challenges, especially In line with this trend, the current research has investigated the role of culture as one of the important components that has been much considered and used in recent years in various urban areas, including the restoration and recreation of historical textures.
 Methods: In this regard; In this regard, firstly, by using the descriptive-analytical method, SWOT, and by using library studies and field impressions, the literature and the concept of culture and urban culture were investigated, and then the course of evolution and its application in the regeneration process was expressed. After that, the cultural neighborhood approach was specifically studied with an emphasis on attracting tourists as the latest approach in this field. an important role. plays in revitalizing identity and meaning.
Findings and Conclusion: The results of the research showed that The perspective of Khaqani Street, which is drawn in the direction of the desired image with the attitude of cultural artistic components, a passage that is based on its past roots and history, but with culture and the modern world along with cultural artistic components, causes a deeper and more tangible connection between today's residents and their historical past. It is designed using new spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreating the base culture
  • Historical context
  • Tourism
  • Historical context of Khaghani Street of Tabriz
لطفی، سهند، 1391، تبار شناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی، آذرخش، چاپ اول، تهران.
حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه، 1386، مرمت شهری، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، تهران.
تکبیری، مهرآرا و همکاران، 1390، سامان بخشی بافت فرسوده شهر ورزنه، جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 1، شماره2، شماره پیاپی 2-صفحه23-40، تاریخ اولین انتشار: 01مرداد1391.
حق پناه، یعقوب، 1392، تحلیل کالبدی-فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی(مطالعه موردی: شهر داراب). فصلنامه علمی-پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره دوم، تاریخ انتشار مجله، بهار 1397.
دهباشی، میثم، 1390، بررسی وضعیت کالبدی بافت های فرسوده شهری با الویت بهسازی و نوسازی (مطالعه موردی: قلعه وکیل آباد مشهد). پایان نامه کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دانشگاه یزد.
شعله، مهسا، 1390، بازآفرینی متن شهر با رهیافتی زبان شناختی، کنسرسیوم آنا بافت، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تاریخ انتشار: تیر 1395.
امین زاده، بهناز و دادرس، راحله، 1391، بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تاکید بر گردشگری شهری، دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 2: 108-99.
اولده، مولیز و هواکیم، ریوس، 1392، فرهنگ و اصالت در فرآیندهای بازآفرینی شهری: برندسازی مکان در مرکز شهری بارسلونا، حسین قانونی، نشریه اینترنتی نوسازی، سال چهارم، شماره23: 19-1.
ایزدی، محمدسعید و فیضی، رضا، 1389، بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری، هفت شهر، شماره33-34 : 80-74.
Aitchinson, Cara & other. (2002). Leisure and Tourism Landscape. Routledge.
Ashworth, G.J. & Larkham, P.J. (1994). Building a New Heritage: Tourism Culture and Identify in the New Eorope. London: Rutledge.
Ashworth, G.J. & Tubridge, J.E. (2000). The Tourist Historic City. London: Beihaven.
Attoe, Wane & Donn, Logan.(1994). American urban architecture: Catalysts in the design of city. California: Berkley.
Birabi, A.K. (2007). International ueban conservation charters: catalytic or passive tools of urban conservation practices among developing countries.
Burksrt, A.J. & Medlik, S. . (1981). TOURISM: PAST, Present and Future. London.
Carmona, M & Tiesdell, S. (2007). Urban design reader. Taylor & Francis.
Christian M. Rogerson. (2006)Creative Industries and Urban Toueism: South African Perspectives. Urban Forum, Vol. 17, NO. 2,,31.
Galdini, R.(2005). Urban regeneration process:The cace of Genoa, An example of integrated urban development approach. 45th congress of European regional scince association, Land use and water management in sustainable network society (pp. 23-27). Amesterdam:Vrije university.
Goksin, A. and Muderrisoglu, B. (2005). Urban Regeneration: a Comprehensive Strategy FOR Creating Spaces for Innovative Economies. 41st ISoCaRP Congress. Istanbul.
Hall, C.M (1994). Tourism & Politics: Powre and Place. Chichester: Wiley.