ارزیابی توزیع فضایی دستگاه‌های خدمات رسان با تأکید بر دسترسی (نمونه موردی گرگان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری، آموزش عالی حکیم جرجانی، گرگان، گلستان

2 استادیار، برنامه ریزی شهری، آموزش عالی حکیم جرجانی، گرگان، گلستان

چکیده

زمینه و هدف: شهرها به عنوان منبع توسعه در اثر ساختارهای ناکارآمد با چرخه نامطلوبی از نابرابری‌ها روبرو شده و بی‌عدالتی در توزیع خدمات در شهرها شکل گرفته است لذا عدالت فضایی در توزیع خدمات جهت تخصیص عادلانه یکی از اهداف برنامه‌ریزان می باشد.
روش بررسی:  این پژوهش که باهدف ارزیابی توزیع فضایی دستگاه‌های خدماتی شهر گرگان انجام شده؛ از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات بر اساس منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و مطالعات میدانی است . درتحلیل بخش های مختلف پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده گردید. پایایی پرسش‌نامه بر اساس آلفای کرونباخ 834/0 و حجم نمونه آماری 384 نفر از شهروندان است. محدوده پژوهش شهر گرگان با مساحت 3560 هکتار است که در سرشماری سال 1395 دارای 353000 نفر جمعیت میباشد.
یافته ها و نتیجه گیری:  یافته‌های نشان می‌دهد شاخص های رفع نیاز شهروندان، چرخه نامطلوب خدمات‌ و فاصله طبقاتی به ترتیب دارای بالاترین سطح میانگین در توزیع اماکن خدماتی هستند و بین توزیع اماکن خدماتی و رضایتمندی در محدوده مطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد. در بخش تحلیل نقش مدیریت شهری در بهبود وضعیت اماکن خدماتی از بین شاخص های انتخاب شده ناکارآمدی مدیریت شهری رتبه اول شاخص ها ، مدیریت آگاهانه در رتبه دوم و  خدمات رسانی مطلوب در رتبه سوم شاخص ها قرار گرفت و شاخص نظارت مستمر با به ‌عنوان رتبه آخر برای شاخص‌های مدیریت شهری موثر در توزیع اماکن خدماتی شهر گرگان بر اساس آزمون فریدمن انتخاب و در انتها جهت بهبود ووضعیت خدمات رسانی دستگاه های خدماتی پیشنهاداتی مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the spatial distribution of service devices with emphasis on access (Case study of Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Reza Khalili Barouq 1
  • Seyed kambiz Latif Aghili 2
  • Shamsi Sadat Mir Asadollahi 2
1 MA's student, urban management, Hakim Jurjani Higher Education, Gorgan, Golestan
2 Assistant Professor, Urban Planning, Hakim Jurjani Higher Education, Gorgan, Golestan
چکیده [English]

Background and Aim: As a source of development, cities have faced an unfavorable cycle of inequalities due to inefficient structures and injustice has been formed in the distribution of services in cities, therefore, spatial justice in the distribution of services for fair allocation is one of the goals of planners. This research, which  have done with the aims to evaluate the spatial distribution of service devices  Gorgan city ;
Methods:  It is of applied type and descriptive-analytical in terms of nature and method.  The collection of information is based on library sources, documents and field studies.  SPSS software was used in the analysis of different parts of the research.  The reliability of the questionnaire is based on Cronbach's alpha of 0.834 and the statistical sample size is 384 citizens.  The scope of the study is Gorgan city with an area of   3560 hectares, which has a population of 353,000 people in the 2015 census. 
Findings and Conclusion:  The findings show that the indicators of meeting the needs of citizens, the unfavorable cycle of services and class distance respectively have the highest average level in the distribution of service places and there is a significant relationship between the distribution of service places and satisfaction in the study area.  In the analysis of the role of urban management in improving the condition of service facilities, among the selected indicators, the inefficiency of urban management was ranked first, informed management was ranked second, and optimal service delivery was ranked third, and the index of continuous monitoring was ranked last.  For the indicators of effective urban management in the distribution of service places in Gorgan city, they were selected based on Friedman's test, and at the end, suggestions were made to improve the service status of service devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access
  • Services
  • Urban management
  • Gorgan
احمدی، محمد، و شمسی‌پور، علی‌اکبر. (1399). تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 8(1), 73-98. doi: 10.22059/jurbangeo.2020.273616.1041
بهروان، حسین. (1386). آمایش فرهنگی و عدالت شهری در مناطق دوازده گانه شهرداری مشهد. کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری. SID. https://sid.ir/paper/811749/fa
پریزادی، طاهر، حسینی، فرشته، و بهبودی مقدم، حسین. (1395). تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر مریوان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 6(21), 91-102.
توکلی نیا، جمیله، مسلمی، آرمان، فیروزی، ابراهیم، و بندانی، سارا. (1394). تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایۀ عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 3(3), 285-308. doi: 10.22059/jurbangeo.2015.55884
جرفی، محمدامین، مدیری، مهدی، و مهدوی حاجیلویی، مسعود. (1399). برنامه‌ریزی راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز). آمایش محیط، 13(50), 151-170.
داداش‌پور، هاشم، و رستمی، فرامرز. (1390). بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه‌ی موردی: شهر یاسوج). جغرافیاوتوسعه ناحیه ای، 9(1), -. doi: 10.22067/geography.v9i16.11034
رستمی، فرامرز (1389)، بررسی و تحلیل نحوة توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی، مطالعة موردی شهر یاسوج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌مدرس.
رهنما، محمد رحیم، لیس، آنا (1385)، اندازه‌گیری تغییرات دسترسی در منطقه مادرشهر، سیدنی، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 7
زیاری، کرامت اله، رستم گورانی، ابراهیم، و بیرانوند، مریم. (1388). بررسی تحولات جمعیتی و سکونتی در شهر قشم تا افق 1405. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، 1(2)، 37-50. SID. https://sid.ir/paper/153030/fa
زیاری، کرامت اله، مهدیان بهنمیری، معصومه، و مهدی، علی. (1391). بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، 13(28)، 217-241. SID. https://sid.ir/paper/102163/fa
سرائی، محمدحسین، و دستا، فرزانه. (1401). تحلیل نابرابری فضایی در توزیع خدمات اداری انتظامی از منظر عدالت فضایی نمونه پژوهش: محله‌های شهر اصفهان. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 33(1), 45-66. doi: 10.22108/gep.2021.126791.1390
شیخ علی‌پور، بهزاد، عبدالهی، علی‌اصغر، و پور خسروانی، محسن‌. (1398). بررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: مناطق چهارگانۀ شهر کرمان). جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 9(31), 15-34. doi: 10.22111/gaij.2019.4609
طبیبیان، منوچهر (1386)، مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های جان رالز و دیوید هاروی در فلسفه عدالت، مجله شهر نگار، شماره 48
طهماسبی زاده، فرشاد (1392) در جستجوی هویت شهری مطالعه موردی شهر ایذه، اولین همایش منطقه‌ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه (خشت اول)،ایذه
نصیری هنده خاله، اسماعیل. (1397). تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر قزوین). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 8(28), 133-154.
یغفوری، حسین، قاسمی، سجاد، قاسمی، نرگس (1396)، بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات، با تأکید بر مدیریت شهری مطالعه موردی: محلات منطقه 91 تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره سوم، پاییز، شماره پیاپی 126
Amer, Sh. (2007). Towards spatial justice in urban health services planning: a spatial-analytic GIS-based approach using Dar es Salaam, Tanzania as a case study (Vol. 140). Utrecht University.
Daniere, A.G. and Takahashi, L.M., (1999). Poverty and Access: Differences and Commonalties A cross Slum Communities in Bangkok. Habit at intl. V. 23, N.2, pp 271-288.
Deniz, A., (2012). Measuring the satisfaction of citizens for the services given by the municipality: the case of Kirsehir municipality, Procedia Social and Behavioral Sciences, 32 (24).
Hataminejad, H. , (2008).Analysis of social inequalities in the enjoyment of the land use of Urban Services. Journal of Human Geography, No. 65, pp. 71-85.
Kaphle, I., (2006). Evaluating people, saccessibility to bublic parks using Geographic Information systems: A case study in Ames, Iowa, Iowa State University, USA.
Langford, M., Higgs, G., Radcliffe, J., While, S., (2008). Urban Population distribution Models and Service Accessibility Estimation, Computers Environment and Urban Systems, Volume 32, pp 66-80.
Liao, Chin-Hsien, Chang, Hsueh-Sheng, Tsou, Ko-Wan, (2009). Explore the spatial equity of urban public facility allocation based on sustainable development viewpoint, 14th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society, Spain: Sitges, 137- 145.
Oliver, P, A, (2008). “City Leadership: At the Heart of the Global Challenge”. GLOBAL ASIA, 3(3), 21-24.
Ouyang, W., Wang, B., Tian, Li., and Niu, X.(2016). Spatial Deprivation of Urban Public Services in Migrant Enclaves Under the Context of a Rapidly Urbanizing China: An Evaluation Based on Suburban Shanghai, Cities, Article in Press.
Riming, Billiard (2012). Spatial quality in urban public facilities, Delhi press. Cameral, navies (2014). The human development in urban space, Thailand press
Talen, E., and Anselin, L., (1998). Assessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds, Environment and Planning, Vol. 30, No. 1, PP. 595-613.
Tsou, K. W., Hung, Y. T., & Chang, Y. L. (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. Cities, 22, 424-435. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2005.07.004
Wiesel, I., Liu, F., Buckle, C. (2017). Locational disadvantage and the spatial distribution of government expenditure on urban infrastructure and services in metropolitan Sydney (1988– 2015), Geographical Research, 1- 13.
Wilkinson, Jeffery, (2012). Regional planning and national development, Tokyo, Japan.
windner, R., (2009). Planning law primer, basics of variances planning, commission journal. No 6, 30- 47.
XU, C., Liu , m., An, S., Chen, J., and Yan, P. (2013). Assessing the impact urbanization on regional net primary productivity in Jiangyin County, Chin, Journal of Environmental Management, 85: 3.