دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1402 

مقاله مستخرج از پایان نامه

ارزیابی توزیع فضایی دستگاه‌های خدمات رسان با تأکید بر دسترسی (نمونه موردی گرگان)

صفحه 33-48

رضا خلیلی باروق؛ سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ شمسی سادات میراسداللهی


مقاله مستخرج از پایان نامه

بازآفرینی پایدار و خلاق شهری با تاکید بر فعالیت های اقتصادی سازگار

صفحه 76-101

آیناز ناهیدی آذر؛ مرتضی میرغلامی؛ احد نژادابراهیمی