بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار شهروندان (نمونۀ موردی: خیابان مدرس کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده فنی مهندسی ،گروه آموزشی معماری و شهرسازی

چکیده

زمینه و هدف: شاخص‌های فضاهای عمومی مطلوب، به ادراکات فردی و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط می‌شود که این نیازها موجب تأثیر رفتار افراد در محیط‌های پیش روی خود بوده و یکی از عوامل مهّم معیارهای کیفی محیط است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار شهروندان (نمونه موردی: خیابان مدرس کرمانشاه) می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی- توسعه‏ ای و با توّجه به ماهیّت مطالعه و فرضیه‏ های مطرح شده، روش پژوهش توصیفی – تحلیلی (پیمایشی) و از نوع همبستگی می‌باشد. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه شهروندان در خیابان مدرس 246 نفر در نظر گرفته شده است. همچنین روش نمونه‌گیری به صورت روش تصادفی ساده می ‏باشد. جهت گردآوری اطلاعات و شناخت منطقه از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری و آزمون‌های مختلف توکی، T تک نمونه‌ای و همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین متغیر الگوهای ‌رفتاری و طراحی شهری در جهت ‌رفتار ‌استفاده‌کنندگان‌ در ‌نسبت ‌با ‌فضا‌ ضریب همبستگی 052/0 با سطح معناداری 008/0 وجود دارد. بین متغیرهای کالبدی و اقتصادی ضریب همبستگی 135/0 با سطح معنی‌داری 009/0 وجود دارد.
بیشترین میزان تأثیرگذاری در مؤلفه‌های اجتماعی و پس از آن در مؤلفه‌های اقتصادی با فاصله نزدیک امتیازی دیده می‌شود و معیار کالبدی کمترین میزان تأثیرگذاری در عوامل تاثیر گذار ‌فضاهای‌ شهری‌ بر‌ الگوهای ‌رفتاری در تصویر ذهنی شهروندان دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Urban Design on the Behavior of Citizens in the Case Study of Modares Street in Kermanshah

نویسنده [English]

  • Negin Rezaei Jabarabadi
Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Faculty of Engineering, Department of Architecture and Urban Planning, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The indicators of desirable public spaces are also related to individual perceptions and social and cultural values, that these needs influence people's behavior in the environments in front of them and are one of the important factors of environmental quality criteria. The purpose of this research is to investigate the impact of urban design on the behavior of citizens (case example: Modares Street, Kermanshah).
Methods: The current research, in terms of the applied-developmental purpose and according to the nature of the study and the proposed hypotheses, the research method is descriptive-analytical (survey) and correlational. According to Cochran's formula, the sample size of citizens in Modares Street is considered to be 246 people. Also, the sampling method is a simple random method. In order to collect information and know the region, two library and field methods (questionnaire) have been used. In data analysis, statistical methods and Tukey's tests, one-sample T and Pearson's correlation were used.
Findings and Conclusion: The results showed that there is a correlation coefficient of 0.052 with a significance level of 0.008 between the variable of behavioral patterns and urban design in the direction of users' behavior in relation to space. This means that the two mentioned variables have a direct correlation with a confidence level of 0.99. Between physical and economic variables, there is a correlation coefficient of 0.135 with a significance level of 0.009. This means that the two mentioned variables have a direct correlation with a confidence level of 0.99. Also, the results showed that there is a correlation coefficient of -0.052 with a significance level of 0.008 between visual-aesthetic and environmental variables. This means that the two mentioned variables are not correlated.The highest degree of influence can be seen in social components and then in economic components with a close score, and the physical criterion has the lowest degree of influence in the influencing factors of urban spaces on behavioral patterns in the mental image of citizens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of urban spaces
  • citizens' behavior
  • Modares Street
  • Kermanshah
  • urban public spaces
- پاکزاد، جهانشاه (1385)، راهنماهای طرّاحی فضاهای شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
- پاک نژاد، نوید و لطیفی، غلامرضا (1397)، تبیین و ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های محیطی بر شکل‌گیری الگوهای رفتاری در فضاهای شهری (از نظریه تا عمل: مطالعه میدان تجریش)، دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 51-66.
- پورجعفر، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی (1388)، طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری. تهران: حله.
- تفریشی، مریم و عظیمی آملی، جلال (1400)، بررسی نقش فضاهای شهری در شکل‌گیری الگوهای رفتاری شهروندان.
- رسول پور، هژیر، اعتصام، ایرج، و طهماسبی، ارسلان (1397)، ارزیابی تأثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری (نمونه موردی:خیابان ولی عصر(عج) تهران). مطالعات محیطی هفت حصار، 7(25)، 19-34.
- رفیعیان، مجتبی و خدایی، زهرا (1388)، بررسی شاخص‌ها و معیارهای موثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری، راهبرد، 18، ((ویژه بررسی های فرهنگی و اجتماعی))، 227-248.
- نصیری هنده خاله، اسماعیل و محمدی بالینی، پرستو (1400)، بررسی مؤلفه‌های کالبدی برالگوهای رفتاری شهروندان خیابان سی‌تیر شهر تهران، دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 279-292.
- Gehl, J. Life between Buildings (1996), Copenhagen: The Danish Architectural Press, 1996.
- Roberts, M. (2013), "Space–Time Design of the PublicCity: Chapter4: Re-populating the NighttimeCity: Hospitality and Gender." Urban and Landscape perspectives,15.