بازآفرینی پایدار و خلاق شهری با تاکید بر فعالیت های اقتصادی سازگار

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو ی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 استاد گروه معماری و شهرسازی ، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بازآفرینی شهری پایدار و خلاق با تأکید بر فعالیت های اقتصادی سازگار به عنوان مقاله ای سعی در پاسخگویی به سؤالات بازآفرینی دارد. با توجه به روند سریع شهرنشینی و اثرات آن بر بافت های تاریخی و فرسوده، توجه و مراقبت بیشتری در این بافت ها احساس می شود.
مواد و روش ها: در این تحقیق سعی شده است با جمع‌آوری نمونه‌های موردی به بررسی پروژه‌های بازآفرینی شهری پایدار و خلاق در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای تاریخی پرداخته شود و از مجموعه اطلاعات این پروژه‌های بازآفرینی برای ایجاد مدلی مناسب برای این موضوع استفاده شده است. . برای این منظور از جدول مقایسه ای توصیفی برای تکمیل اطلاعات و ایجاد راهکارهای خلاقانه استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: بافت‌های تاریخی دارای بالاترین ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی هستند که برای بهره‌برداری از آن‌ها در راستای توسعه منطقه و همچنین جلوگیری از زوال آن، باید از راهکارهای قابل اعتماد و پاسخگو استفاده کرد. تحقیق زیر نیز در جستجوی بررسی این راهکارها و امکان سنجی بازآفرینی خلاقانه مبتنی بر اقتصاد بومی در پروژه های شهرهای مختلف جهان به منظور پرکردن خلأ توسعه بافت های تاریخی به ویژه از منظر اقتصادی است. . نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بهترین و جامع ترین روش برای بازآفرینی و طراحی بهتر و بهینه این بافت تاریخی، اقتصاد خلاق و راهکارهای آن است که شامل برندسازی، افزایش ارتباط بین گردشگری و صنایع، ایجاد ارزش های اقتصادی، سرمایه گذاری، ایجاد یا تغییر کاربری است، بنابراین استفاده از رویکرد مطلوب و توسعه خلاق اقتصادی در بازآفرینی بافت تاریخی، پویایی و توسعه اقتصادی و فرهنگی آن را در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable and creative urban regeneration with an emphasis on compatible economic activities

نویسندگان [English]

  • Aynaz Nahidi Azar 1
  • Morteza Mir Gholami 2
  • Ahad Nejad Ebrahimi 3
1 Department of urban design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor of Urban Planning Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran
3 Professor of the Department of urban design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Sustainable and creative urban regeneration with an emphasis on compatible economic activities as an article tries to answer questions about regeneration. Considering the rapid process of urbanization and its effects on historical and dilapidated textures, more attention and care is felt in these textures.
Methods:In this research, an attempt has been made to collect case study samples to investigate sustainable and creative urban regeneration projects in developed countries as well as historical countries, and the information collection of these regeneration projects has been used to create a model suitable for this issue. For this purpose, a descriptive comparative table has been used to complete the information and create creative solutions.
Findings and Conclusion:Historical contexts have the highest cultural as well as economic potentials, in order to take advantage of them in line with the development of the region and also to prevent its decline, reliable and responsive solutions should be used. The following research is also in search of investigating these solutions and the feasibility of creative regeneration based on local economy in the projects of different cities of the world in order to fill the gap in the development of historical contexts, especially from an economic point of view. The results of this research indicate that the best and most comprehensive method for re-creation and better and optimal design of this historical context is the creative economy and its solutions, which include branding, increasing the relationship between tourism and industries, creating economic values, investing, creating or it is a change of use, therefore, the use of the desired approach and creative economic development in recreating the historical context will lead to its dynamism and economic and cultural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical context reconstruction
  • neighborhood-oriented economic development
  • sustainable urban regeneration
  • urban creative economy
احد نژاد, محسن, اشلقی, مهدی. (1401). تبیین مؤلفه‌های کالبدی در شکل‌گیری هویت مکان خیابان‌های شهری: مطالعه موردی خیابان شریعتی تبریز. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری. doi: 10.30495/jupm.2022.28627.3954
اکبری, پرویز, حبیبی, کیومرث, احمدی, ملیحه. (1401). تبیین وارزیابی بازآفرینی اقتصاد مبنای فضاهای خلاق شهری مستعد توسعه با رویکرد برندسازی (مطالعه موردی: شهرسنندج ). جغرافیا و توسعه فضای شهری, 9(1), 33-52. doi: 10.22067/jgusd.2021.47427.0
ایزدی محمد سعید  رضا فیضی،( ۱۳۸۹)، بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری، مجله هفت شهر،  دوره سه شماره ۳۳ و۳۴
بیانچینی فرانکو ؛ لندری ریچارد. (1995). راهبردهای برنامه ریزی شهر خلاق از دیدگاه چارلز لاندری.
پور احمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و کشاورز، مهناز (1389). سیر تحول مفهومشناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری، مطالعات شهر ایرانی اسالمی، دوره اول، شماره اول، صص .93-73
پور احمد، احمد؛ کالنتری، محسن؛ ابدالی، یعقوب و اهلل پور، سارا قلی( 1397). تحلیل فضایی کیفیت زندگی در کانونهای جرمخیز (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر تهران)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال ششم، شماره بیست و یکم، صص .3۰-1
پورجعفر، محمدرضا (1388). مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام.
پوراحمد احمد، کشاورز مهناز، علی اکبری اسماعیل، هادوی فرامرز،(۱۴۰۱ ) ، بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران)
پوراحمد احمد، احمدی فرد نرگس،(1397) بررسی نقش گردشگری خلاق در بازآفرینی بافت تاریخی (مطالعه ی موردی: منطقه ی 12 شهر تهران)
شفیعا محمدعلی.( 1394 )شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن آوری در ایران دوره 5، 4 (پیاپی 20)، مرداد
عزیزی محمد، جایگاه شاخص های مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن، (1383) نشریه هنر های زیبا شماره 17
علی محمدی غلامرضا، عبدالهی رکسانا،( ۱۳۹۷)، تبیین مبانی نمود فرهنگ در معماری بومی ایران و ارتباط آن با ایجاد حس تعلق به مکان
عندلیب محمد؛ صادقی شاهدانی.(1398). شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی. 15: 95
عیسی خانی ویدا،(1397) بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران،
قربی, سیده معصومه و صداقتی, عاطفه,(1400),واکاوی نقش بازآفرینی فرهنگی در ارتقاء هویت مندی (نمونه موردی: محله جوادالائمه بجنورد),هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری,تهران,,,https://civilica.com/doc/1332066
کتاب اللهی, کسری, نژاد ابراهیمی, احد. (1401). نقش فرهنگِ مذاهب اسلامی در اِنسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محلة سرتپوله سنندج. فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای, 7(21), 161-191. doi: 10.22054/urdp.2022.65268.1401
لطفی سهند. (1390). بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بُن مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی. نشریه علمی هنر های زیبا معماری و شهرسازی. 3(45):55
مشکینی, ابوالفضل, رستم میدان, اصغر, احدنژاد, محسن, محمودزاده, حسن. (1400). تبیین الگوی بوم‌شهر زیست‌پذیرکلان‌شهر تبریز با مدل فازی. فصلنامه علمی پژوهش های بوم شناسی شهری12(شماره 1-2 (پیاپی 23)), 69-88. doi: 10.30473/grup.2021.8245
معتمدی فرد, سروش, بیات ترک, امیر,حقیقت منفرد, جلال. (1399). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی (مطالعه موردی بانک تجارت). مدیریت کسب و کار, 12(47), 420-454.
مویدفر سعیده، صابری محمدرضا، (1399)آینده پژوهشی در بافت تاریخی با رویکرد توسعه پایدار     ( مطالعه موردی:برزن شش بادگیری یزد).
مؤیدفر، سعیده و صابری، محمدرضا (1399). آینده‌پژوهی در بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: برزن شش بادگیری یزد). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 1(8).
مهرناز عطاران،(1393) تجربه بازآفرینی شهری قاهره مصر، دوره 4، شماره 45 و 46.شهریور
نورایی حجت؛ الماسی الهام؛ سادات طیبی پروین؛ کوچکی مطلق مریم. (1396). تاثیر طراحی شهر های ارانی اسلامی در ایجاد امنیت اجتماعی. 3
هاشمی محمدرضا؛ شیعه اسماعیل؛ ذبیحی حسین.(1398) مقایسه تطبیقی تجارب پردازه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی شهری در شهر های منتخب جهان. فصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی – سال 15(60) :11
یوسف‌وند، یونس و نیستانی، جواد. (1398). راه‌های ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دورة ساسانی و سده‌های آغازین اسلامی (با تأکید بر مسیرهای بهاره). تاریخ اسلام و ایران، 29(44)، 165-193
 
Franco B. Parkinson M. (1993 (, Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience, Europe.
Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. London: Basic Books
Lotfi S. (1390). Culture-led Regeneration: A Reflection upon Cultural Fundaments and the Act of Regeneration
Mirseyedi S(2017) Economic Regeneration of urban Worn out and inefficient texture with strategic planning approach; Case study: District 10 of Tehran
North Lanark shire council. (2019-2023). economic REGENERATION DELIVERY PLAN
Roberts M. Klaus G. Alistair M.(2022). Urban residents value multi-functional urban green spaces, Urban Forestry & Urban Greening, Volume 74.
Shengchuan Zhao. (2015). Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership. Volume 39, Issue 2.
Sharon Z. (1998). Urban life style: diversity and standardization in spaces of consumption
Gunay Z. Dokmeci V.(2008). Culture-led regeneration of Istanbul waterfront: Golden Horn Cultural Valley Project
https://eura((2002).org/dist/docs/BOOK)%20OF%20ABSTRACTS%2014062022.pdf