بررسی تطبیقی فعالیت های اقتصادی در بازآفرینی خلاق مراکز محله در بافت های تاریخی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

2 استاد گروه معماری و شهرسازی ، طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

3 استاد گروه معماری و شهرسازی ، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در شهرهای پرقدمت و تاریخی ایران مانند شهر تبریز، بافت های تاریخی متعدی وجود دارند که با وجود اینکه توانسته اند ارزش های گذشته خود را حفظ کنند، اما به سبب ورود مدرنیته و سرعت بالای رشد و تغییرات، در معرض زوال می باشند. از آنجاییکه این بافت های تاریخی حافظ تاریخ و پیشینه و مانند میراثی به جا مانده برای ساکنین هستند، حفظ و جلوگیری از تخریب آنها وظیفه ی شهروندان، مسئولین، برنامه ریزان و طراحان شهری می باشد. می توان گفت در زمینه حفظ و نجات بافت و محلات تاریخی، بازآفرینی یکی از بهترین راه حل هایی می باشد که تا کنون طراحان و برنامه ریزان شهری به آن دست یافت اند و اگر امروزه راهکار های لازم جهت بازآفرینی و توسعه اقتصادی در جهت بهبود اقتصاد محلات تاریخی و احیای آنها ارائه نشود، در آینده ای نزدیک این محلات تبدیل به محلاتی متروکه خواهند شد که ارزش های خود را از دست داده و تبدیل به ضد ارزش خواهد شد، همانطور که تجربه ی سایر کشور ها نیز این امر را نشان می دهد که عدم توجه به این موضوع سبب حاشیه نشینی، از بین رفتن امنیت و مسائلی ازین دست می باشد. با برنامه ریزی و طراحی متناسب با استفاده از روش و رویکردی که تمام ابعاد بافت و محله را درگیر کند، می توان از وقوع این مسائل جلوگیری نموده، این ارزش ها را در این محلات حفظ کرد و نهایتا به بازآفرینی اقتصاد محور دست یافت.
روش بررسی: مجموعه ای از نمونه های موردی بازآفرینی شهری در ایران گردآوری و از مجموعه این نمونه ها مدلی برای بهبود ساختار بازآفرینی اقتصادی خلاق ارائه شده است و نهایتا با کمک جدول تطبیقی توصیفی، میزان به عمل رسیدن این معیار های در نمونه های موجود بررسی شده است و نهایتا با استناد بر تجزیه و تحلیل اطلاعات، الگویی برای بهبود و ارتقای شرایط اقتصادی ارائه شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: از جمله راهکار هایی که در راستای تجدید حیات اقتصادی محله تاریخی جهت افزایش اشتغال، کاهش اختلافات طبقاتی، افزایش مهارت های حرفه ای نیروی کار، بهبود کالبد محدوده، حفظ میراث گذشتگان و مسائلی از این دست به کار گرفته می شود، برندسازی شهری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، استفاده از فناوری های نوین، تزریق کاربری های به روز و فعالیت های 24 ساعته می باشد که نهایتا بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of economic activities in the creative regeneration of neighborhood centers in historical contexts

نویسندگان [English]

  • Elahe Mokhtari 1
  • Morteza Mirgholami 2
  • Ahad Nejad Ebrahimi 3
1 MSs, Department of urban design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University. of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor of the Department of urban design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor of the Department of architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:
Considering the rapid process of urbanization and its effects on historical and dilapidated textures, more attention and care is felt in these textures. Therefore, in order to eliminate the created problems and inadequacies and to use the capacities hidden in them, the optimal solution of regeneration is used.In this research, creative urban regeneration policies are necessary due to the historicity of the center of the neighborhoods of most parts of the country, and it improves the process of preserving historical textures and prevents them from damage. If economic development solutions are not provided today to improve the economy of historical neighborhoods and revive them, in the near future these neighborhoods will become abandoned neighborhoods which will lose its values and become anti-values, as the experience of other countries also shows that not paying attention to this issue causes marginalization, loss of security and similar issues.That with appropriate planning and design, these issues can be prevented and these values can be preserved in these neighborhoods. For this reason, a set of case examples of successful urban creative regeneration in Iran has been collected, and a model for improving the structure of creative regeneration has been presented from the collection of these examples, and with the help of a descriptive comparative table, the extent to which these criteria have been achieved in the existing examples has been examined.
Methods:First, the course of development and the background and ideas of the topics related to the keywords such as urban regeneration and economic development will be studied and its features and indicators will be extracted and the implemented examples of investments in the historical context and existing patterns in the neighborhood and public spaces will be examined and the conceptual framework of the research will be presented.
Findings and Conclusion:Change and growth in our cities are happening very fast today. Some parts of the city have been able to adapt to these changes, but the historical neighborhoods, which are important parts and preserve the values and culture of the people and has the highest cultural and economic potential, have lagged behind these changes. In this research, an attempt has been made by examining different dimensions and aspects and studying the projects of different cities in Iran in order to fill the gap in the development of historical contexts, especially from an economic point of view, it has been possible to present a design model in line with economic-oriented creative regeneration. In order to achieve the research model, it has been tried to fill the gaps in the studies and researches of the researchers in this field to some extent and finally to obtain economic indicators and suitable solutions in line with the process of urban regeneration in historical neighborhoods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re-creation of historical context
  • neighborhood-oriented economic development
  • urban creative economy
  • re-creation of the neighborhood center
ابراهیمی، المیرا، و احمدی باروق، سولماز. (1394) . بازآفرینی مرکز محلات تاریخی با رویکرد احیای بافت. همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی. SID. https://sid.ir/paper/823427/fa
نوریان، فرشاد، و آریانا، اندیشه. (1391). تحلیل چگونگی حمایت از قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری, مطالعه موردی: میدان امام علی (عتیق) اصفهان. معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا)، 17(2)، 15-27. SID. https://sid.ir/paper/394236/fa
پور احمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و کشاورز، مهناز (1389). سیر تحول مفهومشناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری، مطالعات شهر ایرانی اسالمی، دوره اول، شماره اول، صص .93-73
پوراحمد احمد، احمدی فرد نرگس،(1397) بررسی نقش گردشگری خلاق در بازآفرینی بافت تاریخی (مطالعه ی موردی: منطقه ی 12 شهر تهران)
عندلیب، ع. (1385). نوسازی بافت‌های فرسوده حرکتی نو در شهر تهران. تهران: سازمان نوسازی شهر تهران
شفیعا محمدعلی.( 1394 )شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن آوری در ایران دوره 5، 4 (پیاپی 20)، مرداد
ایزدی محمد سعید  رضا فیضی،( ۱۳۸۹)، بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری، مجله هفت شهر،  دوره سه شماره ۳۳ و۳۴
عیسی خانی ویدا،(1397) بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران،
پورجعفر، محمدرضا (1388). مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام.
پوراحمد احمد، کشاورز مهناز، علی اکبری اسماعیل، هادوی فرامرز،(۱۴۰۱ ) ، بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران)
یوسفی، ا.، و جوینده‌مهر، م. (1387، آذرماه). تحلیلی بر شاخص‌های کالبدی فرسودگی بافت‌های شهری (مطالعۀ موردی: بافت تاریخی شهر نهاوند). مقالۀ ارائه‌شده در اولین همایش بافت‌های فرسوده شهری، چشم‌انداز توسعۀ پایدار، ارزش‌ها و چالش‌ها. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز
مویدفر سعیده، صابری محمدرضا، (1399)آینده پژوهشی در بافت تاریخی با رویکرد توسعه پایدار     ( مطالعه موردی:برزن شش بادگیری یزد).
Mirseyedi S، Economic Regeneration of urban Worn out and inefficient texture with strategic planning approach; Case study: District 10of Tehran, 2017.
Hon J. (2010). DCSM's annual report
DOUGLAS C. MONTGOMERY. (2004) .Design and analysis of experiments. Eight editions.
North Lanark shire council. (2019-2023). economic REGENERATION DELIVERY PLAN
Roberts M. Klaus G. Alistair M.(2022). Urban residents value multi-functional urban green spaces, Urban Forestry & Urban Greening, Volume 74.
Sharon Z. (1998). Urban life style: diversity and standardization in spaces of consumption