ارزیابی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری پزشکی در شهر اهواز از نظر گردشگران

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

جغرافیا،علوم انسانی،آزاد اسلامی واحد اهواز،اهواز،ایران

چکیده

سالانه تعداد زیادی از گردشگران به منظور معالجه به کشورهای دیگر سفر می کنند و ضمن استفاده از خدمات درمانی و پزشکی، به بازدید از نقاط دیدنی کشورها می پردازند. این شیوه از گردشگری در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا معمول شده است و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. با توجه به کم هزینه بودن و پر درآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه خود را بر این بخش از صنعت متمرکز و برای آن برنامه ریزی می کنند.این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری پزشکی در شهر اهواز از نظر گردشگران انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش از آزمون Tاستفاده شده است. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده ازنرم افزارSPSS انجام گرفت.یافته های پژوهش نشان میدهدپاسخ ها به سوالات زیرساخت های درمانی، خدماتی و رفاهی در شهراهواز برابر 3.41 شده است که نشان می دهد تمرکز پاسخ ها از مقدار حد متوسط(3)فاصله زیادی دارد که نشان دهنده اختلاف زیاد بین میانگین نمونه و مقدار آزمون(3) است بنابراین فرضیه تایید می شود. نتایج حاکی ازآن است که گردشگری پزشکی به عنوان یکی از ارکان گردشگری در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.در ایران نیز در این پدیده در برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد توجه کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors affecting the level of satisfaction of medical tourism in Ahvaz city from the point of view of tourists

نویسنده [English]

 • Ahmad Rahdar
Geography, Humanities, Azad Islamic, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Every year, a large number of tourists travel to other countries for treatment, and while using medical services, they visit the sightseeing spots of the countries. This method of tourism has become common in most countries of the world and as one of the dimensions of tourism, it helps the sustainable development and dynamism of the country's economy. Due to the low cost and high income of this industry, many developing countries focus their attention on this part of the industry and plan for it. Ahvaz city was done in terms of tourists. T-test was used to analyze the data and test the research hypothesis. Statistical analysis was done using SPSS software. The findings of the research show that the answers to the questions of medical, service and welfare infrastructures in Ahvaz city are equal to 3.41, which shows that the concentration of the answers is far from the average value (3). which indicates a large difference between the sample mean and the test value (3), so the hypothesis is confirmed. The results indicate that medical tourism as one of the pillars of tourism in general and medical tourism in particular has received the attention of many countries in recent decades and many of these countries consider medical tourism as one of the axes of creating employment. They have paid attention to earning foreign currency and so on and have taken significant measures in this regard. In Iran, in this phenomenon, in the fourth and fifth development plans, experts in the field of health and treatment and cultural heritage and tourism organization have received attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • satisfaction
 • medical tourism
 • Ahvaz city tourists
 1. 1.اشرفی، زهرا، جعفری، سکینه و ابراهیمیان، عباسعلی(1398) جایگاه پرستاران در صنعت گردشگری پزشکی. فصل نامه پرستاری،مامایی وپیراپزشکی،شماره 5،سال3،صفحه14-1

  2.اکبراقلی، فرحناز(1393) گردشگری روستایی،چاپ اول، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور

  3.جباری،علیرضا(1387)مدلسازی گردشگری سلامت ایران، پایان نامه دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی منتشرنشده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

  4.حقیقی کفاش، مهدی، ضیاحی، محمود و جعفری، قاسم(1388) اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری، درمانی ایران، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 11و12

  5.دامن دباغ،صفیه و سجادیان،ناهید(1400)مطالعه تطبیقی نقش مکان در اثرگذاری عوامل اقتصادی در نشاط شهروندان محلات شهر اهواز، مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، دوره،2 شماره ،4 شماره پیاپی6 ،زمستان،صفحات 94-69

  6.رحمانی،فاطمه(1401)«کاربرد رگرسیون کلاس پنهان در بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر مشهد»، فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، سال یازدهم ، شماره چهارم، زمستان،صفحه304-298

  7.طباطبایی نسب، محمد؛ نوری، ابوالفضل؛ حشمتی، فرزانه؛ محمدنوری، زهره(1393) گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره­9،شماره 26،تابستان،صفحه82-60

  8.کروبی،مهدی و احمدی،ساسان(1399)برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی با استفاده از ماتریس سوات – و تکنیک تاپسیس- فازی، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره 51،پاییز،صفحه30-1

  9.فردوسی، مسعود،، جباری علیرضا، کیوان آرا، محمود، آقارحیمی، زهرا، مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در زمینه صنعت گردشگری پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره8 شماره 8، ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  10.محمدی،سعدی و خالدی،فریدون(1398)«تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی سلامت مطالعه موردی:گردشگران اقلیم کردستان عراق»، فصلنامه گردشگری شهری، دورۀ 6، شمارۀ 3، پاییز،صفحه16-1

  11.محمدی،محمد نادر،وظیفه دوست،حسین و حیدزارده،کامبیز،1401، «شناسایی مولفه های تاثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی مطالعه موردی استان کرمانشاه»،مجله گردشگری شهری،دوره 9،شماره 1،بهار،صفحه101-87

  12.مهدی زاده،نسرین و امیری،آزاده(1397) «بررسی نقش عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی گردشگران درمانی شهر اهواز با تأکید بر گردشگران خارجی»،نشریه جغرافیای فضای گردشگری،دوره7،شماره 28،صفحه34-17

  13.موسوی،زهرا السادات(1400) «بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی عرب زبان در حوزه گردشگری سلامت در شهر شیراز»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی، به راهنمایی دکتر سمیه محمودی، دانشگاه شیخ بهایی دانشکده مدیریت

   

   

   

   

   

  14.Amodeo, J. (2010). "Medical refugees and the future of health tourism," World Medical & Health Policy, 2(4), 65–81

  15.Awadzi, W., & Panda, D. (2006). Medical tourism: globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality and Tourism, 11(1), 75-81.

  16.Burkett, L. (2007). Medical tourism: concerns, benefits, and the American perspective. Journal of Legal Medicine, 28, 223-245.

  17.Cormany D, & Baloglu S. (2011). Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tour Manga, 32(4), 709-716

  18.Connell, J. (2010). Migration and the globalisation of health care: the health worker exodus? Edward Elgar Publishing

  19.Crooks, V.A., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., & Kingsbury, P.(2011). Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel, Social Science & Medicine. journal homepage: www. elsevier.com /locate/ socscimed, 726-732.

  20.Dang, H. S., Nguyen, T. M. T., Wang, C. N., Day, J. D., & Dang, T. M. H. (2020). Grey system theory in the study of medical tourism industry and its economic impact. Intenational Journal of Environmnet Reserach Public Health, 17(3), 9-61.

  21.De la Hoz-Correa, A., Muñoz-Leiva, F., & Bakucz, M. (2018). Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis. Tourism Management, 65, 200-211.

  22.Debra S. Sandberg (2017). "Medical tourism: An emerging global healthcare industry," International Journal of Healthcare Management, 10(4) 281-288

  23.Deloitte Center of Health Solutions. (2008). Medical tourism: Consumers insearch for value. Washington, DC: Author.

  24.Fetscherin, Marc, and Renee-Marie Stephano. 2016. "The medical tourism index:

  Scale development and validation." Tourism Management 52: 539-556.

  25.Goldbach, A. R. & West, D. R. (2010). "Medical tourism: A new venture of healthcare," Journal of Global Business Issues, 4(2), 43–44

  26.Harahsheh, Salem Salameh, (2002). Curative Tourism in Jourdan and its potential development. UK.

  27.Harahsheh,S.S.(2010).Curative Tourism In Jordan And Its Potential Development. Thesis For The Fulfillment Of MA In European Tourism Management (ETM), Bournemouth University, United Kingdom, 1-135.

  28.Heng Leng, C.(2012). Medical tourism and the state in Malaysia and Singapore. Global Social Policy, http://gsp.sagepub.com/content/10/3/336, 336-357.

  1. Hudson, S & Xiang, R. Li (2012). " Domestic Medical Tourism: A Neglected Dimension of Medical Tourism Research," Journal of Hospitality Marketing& Management, 21(3), 227-246.

  30.Isikli, E., SerdarAsan, S., & Karadayi-Usta, S. (2020). Predicting the medical tourism demand of Turkey. In Industrial Engineering in the Digital Disruption Era: Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE2019, September 2-3, 2019, Gazimagusa, North Cyprus, Turkey (pp. 119-132).

  1. Kalshrtti, P., & Pillai, D. (2008). Tourism products development and management medical tourism-A Shifting Paradigm. Proceedings of the 1st Conference on tourism in India -Challenges Ahead, 15-17.

  32.Ile, F. L., & Țigu, G. (2017, March). Medical tourism market trends-an exploratory research. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence (Vol. 11, No. 1, pp. 1111-1121)

  33.Mahendradhata, Y. (2019). Proceed with caution: Potential challenges and risks of developing healthcare tourism in Indonesia. Global Public Health, 14(3), 340-50.

  34.Ricafort, K. M. F. (2011). A study of influencing factors that lead Medical tourists to choose Thailand Hospitals as medical tourism destination. Unpublished Master Thesis, School of

  Business and Technology of Webster University, Thailand. http://tourismlibrary

  35.Smith, R., Martinez Alvarez, M., & Chanda, R.(2011). Medical tourism: A review of the literature and analysis of a role for bi lateraltrade. Health Policy, journal homepage: www.elsevier.com/locate/healthpol, 276-282.

  36.Smith, Richard D., Rupa Chanda, and Viroj Tangcharoensathien( 2009) "Trade in Health-related services." The Lancet 373(9663): 593-601

  37.Sultana, S., Haque, A., Momen, A., & Yasmin, F. (2014). Factors affecting the attractiveness of

  38.medical tourism destination: an empirical study on India-review article. Iranian journal of public health, 43(7), 867.

  39.Shaywitz, D.A. and Ausiello, D.A. (2002). "Global health: A chance for western physicians to give - and receive," The American Journal of Medicine, 3(11): 354-357.

  40.Tan, K. B. H. (2007). Aesthetic medicine: a health regulator’s perspective. Clinical.

  UNWTO, W. (2008). Understanding tourism: basic glossary..41

  42.Whitmore, R., Crooks, V. A., & Snyder, J. (2015). Ethics of care in medical tourism: Informal caregivers’ narratives of responsibility, vulnerability and mutuality. Health & place, 35, 113-118.

  43.Yu, J., Ko, T.(2012). A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tourism Management, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman, 80-88. www.eshiraz.ir