دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، اسفند 1402 

مقاله مستقل پژوهشی

اثرات تراکم ساختمانی بر روابط اجتماعی ساکنان کلانشهرها (مطالعه موردی محله الهیه مشهد)

صفحه 1-23

یاسمن نارنجی ثانی؛ طاهره سعیدی اسفیدان؛ نجمه جهان نیا