ارزیابی تأثیر نواحی صنعتی در آلودگی هوای شهر (نمونه موردی: کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مکان‌یابی صحیح و طراحی درست نواحی صنعتی، را می توان گامی استوار در جهت بهبود محیط‌زیست، توسعه صنایع و رشد صحیح و منطقی مناطق شهری و روستایی بر شمرد. در این تحقیق میزان آلاینده های موجود در دوره ی سی‌روزه آبان‌ماه 1402 که باهدف تحلیل میزان تأثیرگذاری کاربری های صنعتی شهر تبریز بر آلودگی هوای آن صورت‌گرفته که با مکان‌یابی و نوع جایگزینی خود در بطن شهر تبریز باعث افزایش شاخص های آلایندگی هوایی شده و باتوجه‌به اطلاعات جمع‌آوری‌شده و داده های در دسترس پژوهش در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و با استفاده از روشهای کتابخانه ای و تحلیل مانند روش IDW مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: موارد مورد بررسی در این مطالعه، آلاینده ها و همچنین نوع آن در دوره زمانی ۳۰ روزه در کلان‌شهر تبریز به‌صورت کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات است. آلاینده های منوکسید کربن (CO)، دی‌اکسید گوگرد (SO2)، ذرات معلق (PM2.5) و (PM10)، دی‌اکسید نیتروژن (NO2) و اوزون، به‌صورت نقطه ای در ایستگاه های کجوار، حکیم نظامی، میدان آذربایجان، هتل مرمر، میدان نماز، راه آهن، باغشمال، آب‌رسان و بهداشت جمع‌آوری شدند و با استفاده از روش معکوس فاصله (IDW) در نرم‌افزار GIS به‌صورت نقشه‌ی توزیع آلاینده به تفکیک هر آلاینده به‌صورت نقشه های توصیفی تهیه شده است.
یافته‌ها و نتیجه گیری: نتیجه حاصل از پژوهش چنین بیان می شود که موقعیت نواحی صنعتی شهر تبریز بر میزان آلودگی هوای شهر تبریز بی‌تأثیر است و هیچ اثر سویی بر افزایش آلودگی هوایی شهر تبریز ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the impact of industrial areas on city air pollution (Case Study: Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azmoun 1
  • Mohammad Mohammadnejad 2
1 MAs Student ,Urban Planning,Urmia university
2 MAs Student of urban management, Faculty of Art,Urban Planning and Architecture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The accurate locating and design of industrial areas can be considered a robust step taken to improve the environment, develop industries, and accurate and logical growth of urban and rural areas. In this research, the number of pollutants is measured during the 30 days of November 2023 to examine and analyze the impact of industrial uses of Tabriz City on its air pollution, and its location and placement in Tabriz have increased the air pollution indicators. The mentioned indicators are revised and examined based on the collected data and available data of research through Geographic Information System (GIS) and using library and analytical methods such as the IDW method.
Materials and Methods: the variables examined in this study included pollutants and their types over the 30 days of November 2022 in Tabriz Metropolis, which is done through library and data collection methods. Carbon monoxide (CO), Sulfur Dioxide (SO2), Particulate Matter (PM2.5) and (PM10), Nitrogen Dioxide (NO2), and Ozon were collected based on the point method in Kajvar, Hakim Nezami, Azerbaijan Square, Hotel Marmar, Namaz Square, Rah Ahan, Bagheshmal, Abresan, and Behdasht Stations. These data are prepared and expressed as pollutant distribution maps for each pollutant in the form of descriptive maps through ARC GIS software based on the Inverse Distance Weighted (IDW) method.
Findings and Conclusion: The results show that the location of industrial areas in Tabriz does not affect the air pollution rate of Tabriz, and has no negative effect on increasing air pollution in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Air Pollution
  • Industrial Use
  • Land-Use Change
  • Geographic Information System (GIS)
  • Tabriz Metropolis
Air Pollution Research Center.(2022). Tehran University of Medical Sciences Environmental Research Institute, Carbon Monoxide, 2022. https://ier.tums.ac.ir .(in persian)
Air Pollution Research Center.(2022). Tehran University of Medical Sciences Environmental Research Institute, Sulfur Dioxide, 2022, https://ier.tums.ac.ir .(in persian)
Environmental consequences of air pollution(2016). Vice-Chancellor of Infrastructure Research and Production Affairs, Office: Infrastructure Studies, August 2016. (in persian)
Environmental consulting engineers.(2016). Development and construction plan (comprehensive) of Tabriz city, 2016. (in persian)
Fasihi, H. (2019). Investigating Spatial Distribution of Pollutants in the Town of Baghershahr, Tehran, Iran. Journal of Natural Environmental Hazards, 8(22), 163-178. doi: 10.22111/jneh.2019.27830.1472. (in persian)
Firoozi, M. A., Mohammadi Deh cheshme, M., & Saeedi, J. (2017). Evaluation of Environmental Sustainability Indicators, With emphasis on air pollution and industrial pollutants, Case Study: Ahvaz Metropolis. Journal of Urban Ecology Researches, 8(15), 13-28. (in persian)
Hassanzadeh Samarin, T., & Sefidkar, S. (2014). Investigation the Relationship Between Organizational Virtuousness and Organizational Citizenship Behavior. Management Studies in Development and Evolution, 23(76), 141-155. (in persian)
Jozi, seyed ali, & Rezaian, sahar. (2016). investigation on environmental impacts of hamedan jafari steel industrial estate in constructional phase by using of analytical hierarchy process method. journal of environmental science and technology, 17(4 (67)), 117-143. sid. https://sid.ir/paper/87167/en .(in persian)
kavosi A, sefidkar R, alavi majd H, rashidi U, imanzad M, noormoradi H. (2014). Spatial Analysis of Air Pollution in Tehran City by Using of Autologistic and Centered Autologistic Models and Indicator Kriging Method. J. Ilam Uni. Med. Sci; 21 (7) :206-214. URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1604-fa.html . (in persian)
Nooraie, H., & Shokrani, S. M. (2021). Spatial Analysis and Ranking of Fifteen Regions of Isfahan Metropolis based on the Distribution of Air Pollution•. Geography and Environmental Planning, 32(2), 83-102. doi: 10.22108/gep.2021.126981.1394. (in persian)
Organization of Environmental Protection, Tehran, 1401, https://nacc.doe.ir/portal/home . (in persian)
Pourkhba, A,(2002). the major environmental disturbances of the current century, Publication of Pervane books. (in persian)
Rahabloo,ALI,Aghamohamdi,Hosin,rahimzadegan,majid,Rajaee,mohamadali.(2019).Analysis and zonation map of Tehran air quality monitoring data using grand and Rs.Application of Geography information system and remote sensing in planning,4(9),70-82. (in persian)
Ragothaman, A., Anderson, W., (2017). Air quality impacts of petroleum refining and petrochemical industries. Environments, 4(3), 66.
Rahimi, H. (2004). Geography and Sustainable Development, Euclid Publications. (in persian)
Saeednia, A.(2021). Urban Land Use (2nd edition), Tehran, Ministry of Interior. (in persian)
Sobhani, B., Shokrzadeh Fard, E., & Piroozi, E. (2019). Evaluation and Zoning of Airborne Pollution Using AHP and ANP Methods (Case Study: Tabriz City). Journal of Geography and Environmental Hazards, 8(1), 153-169. doi: 10.22067/geo.v0i0.75734. (in persian)
Seydaei, S. S., hosseini, S. S., & Yazdanbaks, B. A. (2018). Evaluation of the Environmental Sustainability of Isfahan with an Emphasis on Air Pollution. Geography and Environmental Planning, 29(1), 113-126. doi: 10.22108/gep.2018.97857.0 . (in persian)
Taibi, L. Cheraghi, M.(2009). Introduction and comparison of "standard polluting substances" and "air quality" indices to evaluate the health quality of air. National Human, Environment and Sustainable Development Conference, 2009. (in persian)
Ziari, K., Ajza Shokouhi, M., & Khademi, A. H. (2018). Reducing Environmental Pollutions through Biophilic Urbanism Approach (Region 14 in Tehran). Geography and Urban Space Development, 5(1), 1-19. doi: 10.22067/gusd.v5i1.59838. (in persian)