نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع ، ,واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

چکیده

شبکه جایگاه های سوخت رسانی وسایل نقلیه شهری به عنوان یکی از مراکز مهم خدمات شهری، به شمار می رود. امّا امروزه با نارسائی های گسترده ای روبرو می باشدکمبود. ظرفیت سوخت رسانی، عمدتاً به سبب توزیع نامناسب جغرافیایی، جوابگوی نیازها نمی باشد لذا لازمست جهت ارائه الگوی توسعه شبکه جایگاههای سوخت شهری با بررسی مطالعات مدل مکانیابی بهینه جایگاهها مورد بررسی قرار گیرد تا توزیع صحیح جایگاهها در سطح شهر علاوه بر جلوگیری از مشکلاتی که در آینده بر شهر تحمیل میگردد، مانع از اتلاف انرژی و بهره وری از امکانات و منابع موجود گردد.با رشد جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ، حجم تقاضا برای خدمات عمومی افزایش یافته است. همچنین نیاز به اعمال ایجاد جایگاه های متعدد سوخت، بیش از گذشته احساس می شود. انتخاب مکان مناسب یکی از مهمترین جنبه های موفقیت کسب و کار است. مهم ترین مشکل در زمینه ارائه خدمات در این بخش، عدم توزیع مناسب جایگاه ها از نظر کمی و محدود بودن شعاع عملکردی ایستگاه ها است. در نتیجه ضروری است که توزیع کمی و کیفی جایگاه‌های سوخت مورد بررسی قرار گیرد. در صنعت سوخت، مسئله انتخاب محل پمپ بنزین شامل عوامل کمی و کیفی متعددی از جمله تعداد ایستگاه های دیگر در منطقه، جهت تردد، ترکیب اجتماعی منطقه مسکونی اطراف، و محدود شدن ساختار جایگاه است. انتخاب مکان به طور قابل توجهی بر موفقیت کسب و کار تأثیر می گذارد.  به طور خاص، انتخاب مکان برای جایگاه‌های سوخت با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در تسهیلات و معیارهایی که شامل یک سری خدمات اجتماعی است مشخص می‌شود. هدف از این مقاله معرفی برخی از تکنیک های رایج پژوهش عملیاتی در مکان یابی پمپ های بنزین می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the role and application of operational research in the correct location of fuel stations

نویسنده [English]

 • Kamran Yeganegi

Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The fueling capacity, mainly due to the inappropriate geographical distribution, does not meet the needs, therefore, it is necessary to provide a model for the development of the network of urban fuel stations by examining studies on the optimal location of the stations, so that the correct distribution of the stations in the city, in addition to preventing the problems that occur in The future is imposed on the city, to prevent the waste of energy and the efficiency of existing facilities and resources. With the growth of the population, especially in big cities, the volume of demand for public services has increased. Also, the need to create multiple fuel stations is felt more than in the past. Choosing the right location is one of the most important aspects of business success. The most important problem in providing services in this sector is the lack of proper distribution of stations in terms of quantity and the limited functional radius of the stations. As a result, it is necessary to examine the quantitative and qualitative distribution of fuel stations. In the fuel industry, the problem of choosing a gas station location includes several quantitative and qualitative factors, including the number of other stations in the area, the direction of traffic, the social composition of the surrounding residential area, and the limited structure of the station. The choice of location significantly affects the success of the business. In particular, the choice of location for fuel stations is determined by investment constraints in facilities and criteria that include a series of social services. The purpose of this article is to introduce some common techniques of operational research in the location of gas stations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas station location
 • operational research
 • location
 1. آریانژاد، میربهادرقلی. ۱۳۷۱/ برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم کارمارکار. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

  اصغرپور، محمدجواد. ۱۳۷۲/ تصمیم‌گیری و تحقیق عملیات در مدیریت. جلد اول. چاپ هفتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  اکاف، آر. ال. ۱۳۷۷/ روش علمی: بهینه‌سازی تصمیمات در پژوهش‌های کاربردی. ترجمه منصور شریفی کلویی. تهران: آروین.

  حاجی حسینلو منصور ، کبیری شهاب ، 1391 / مکان یابی بهینه ایستگاههای پمپ بنزین در شبکه های درون شهری: یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

  مهرگان، محمدرضا. ۱۳۷۸/ پژوهش عملیاتی: برنامه‌ریزی خطی و کاربردهای آن. ویرایش سوم. چاپ دهم. تهران: نشر کتاب دانشگاهی. 

  مهرگان، محمدرضا. 1395/ پژوهش عملیاتی پیشرفته. ویراست دوم. چاپ دهم.  تهران: نشر کتاب دانشگاهی. 

  یگانگی سید کامران، افتخاری زید آبادی  1401 / یک مدل ارزیابی چند عاملی برای مکان یابی، مطالعه موردی جایگاه پمپ بنزین: سومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری. دانشگاه بین المللی چابهار

  یگانگی سید کامران، شمسی راضیه  1401 / کاربرد مدل شاخص در ارزیابی مکان یابی ، مطالعه موردی پمپ بنزین: سومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری.  دانشگاه بین المللی چابهار

   

  یگانگی سید کامران ، مسلمی مهدی 1401/ کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری مدیران: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره چهارم زمستان شماره 15.

  یگانگی سید کامران ، بیات فاطمه 1401 / مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینگی و کاهش هزینه ها : چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم زمستان شماره 73 جلد 6.

   

  Ackoff, R. L. 1962. Scientific Method: Optimizing applied research decisions. New York: John Wiley & Sons.(htts://philpapers.org/res/acksmo-2)

  1. Badri-Koohi R. Tavakkoli-Moghaddam M. Asghari.2019 : Optimizing Number and Locations of Alternative-Fuel Stations Using a Multi-Criteria Approach.   (https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/2474)


  Caywood, T. E. 1971. Operations Research. quoted in Soper, M. E., L. N. Osborn and D. L. Zweizig. 1990. The librarian’s Thesaurus. Chicago: American Library Association.


  Churchman, C. W., R. L. Ackoff and E. L. Arnoff. 1957. Intoduction to Operations Research. quoted in Wilkes, F. M. 1980. Elements of Operations Research. London: McGraw-Hill.

  1. Akbari M. Saati.2019 : LOCATION OF FUEL STATIONS USING FUZZY MODEL IN GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM (CASE STUDY: TH DISTRICT, TEHRAN CITY). )ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume X-4/W1-2022 GeoSpatial Conference 2022 - Joint 6th SMPR and 4th GIResearch Conferences, 19-22 February 2023, Tehran, Iran (

  Ertugrul Ayyildiz , Alev Taskin Gumus , 2020 : A novel spherical fuzzy AHP-integrated spherical WASPAS methodology for petrol station location selection problem: a real case study for İstanbul . (https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-09640-0)


  Hicks, P. E. 1977. Introduction to Industrial Engineering and Management Science. Tokyo: McGraw-Hill.


  Hussey, J. and R. Hussey. 1997. Business Research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students. London: Macmillan Business.

  Li Wang. 2020 . A location model for capacitated alternative-fuel stations with uncertain traffic flows.

  )https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835220302205(

  Luss, H. and M. B. Rossenwein. 1997. Operations Research applications: Opportunities and accomplishments. European Journal of Operational Research. 97: 220-224.


  Miller, D. M. and J. W. Schmidt. 1984. Industrial Engineering and Operations Research. New York: John Wiley & Sons.

  Ming Wei    Bo Sun     Rong Sun. 2019 : Expected value model of bus gas station site layout problem with fuzzy demand in supplementary fuel using genetic algorithm. (https://dl.acm.org/doi/abs/10.1007/s10586-017-1305-6)

   

  Murdick, R. G. and J. C. Munson. 1986. MIS concepts & design. 2nd ed. New Jersey: Printice Hall.


  Philips, D. T., A. Ravindaran and J. J. Solberg. 1987. Operations Research: methods and practice. New York: John Wiley & Sons.


  Pollock, S. M., M. H. Rothkopf and A. Barnett. eds. 1994. Operations Research and the Public Sector. North-Holland: Elsevier.


  Saaty, T. L. 1988. Mathematical methods for operations research. New York: Dover.

  Soper, M. E., L. N. Osborn and D. L. Zweizig. 1990. The librarian’s Thesaurus. Chicago: American Library Association.


  Taha, H. A. 1976. Operations Research. An Introduction. 2nd ed. New York: Macmillan.

  Theirauf, R. J. and R. C. Keklamp. 1975. Decision making through operations research. 2nd ed. quoted in Wilkes, F. M. 1980. Elements of Operations Research. London: McGraw-Hill.