دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-97 

مقاله مستقل پژوهشی

1. تحلیل ساختاری توسعه شهری کلان شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 1-18

مسعود صفائی پور؛ فرشته شنبه پور


مقاله مستقل پژوهشی

4. سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز)

صفحه 48-66

سعید امانپور؛ زهرا محقق؛ سیده معصومه رضوی؛ خاطره رمضان پور اسعدیه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. بررسی مفهوم حق به شهر در سیاست‌گذاری شهری

صفحه 67-84

معصومه اشتیاقی؛ محمود شارع پور