دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1400، صفحه 1-143 

مقاله مستخرج از پایان نامه

2. بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: ناحیه‌ی کریم آباد شهر زاهدان

صفحه 25-44

آرزو براهویی؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ خدیجه اسدی سروستانی


7. تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان

صفحه 127-143

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ خاطره رمضان پور اسعدیه؛ فرزانه مهریان