نویسنده = سعید امانپور
سنجش مطلوبیت پیاده‌راه نادری شهر اهواز براساس مؤلفه‌های کیفی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 120-134

افسانه علی بخشی؛ سعید امانپور؛ آسیه سلیمانی زاده


تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 127-143

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ خاطره رمضان پور اسعدیه؛ فرزانه مهریان


سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های ترکیبی توسعه (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 48-66

سعید امانپور؛ زهرا محقق؛ سیده معصومه رضوی؛ خاطره رمضان پور اسعدیه


شناسایی و تحلیل الگوی گسترش ‌شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 77-96

سعید امانپور؛ مهدی علیزاده؛ صفیه دامن باغ