نویسنده = افسانه علی بخشی
سنجش مطلوبیت پیاده‌راه نادری شهر اهواز براساس مؤلفه‌های کیفی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 120-134

افسانه علی بخشی؛ سعید امانپور؛ آسیه سلیمانی زاده


تحلیل و پهنه‌بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-36

شهریار خالدی؛ قاسم فرهمند؛ افسانه علی بخشی