موضوعات = شهرسازی
سنجش غنای حسی در پیاده بازار(مطالعۀ موردی: پیاده بازار جنّت مشهد)

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 71-83

سیده مریم مجتبوی؛ فاطمه سادات رضوی سطوتی؛ فاطمه قاسمی


سنجش مطلوبیت پیاده‌راه نادری شهر اهواز براساس مؤلفه‌های کیفی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 120-134

افسانه علی بخشی؛ سعید امانپور؛ آسیه سلیمانی زاده